Parameter A

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

DimensionSandsynlighed
Hvorfor?

Du skal bruge virksomheders og husdyrbrugs m.v. niveau for systematisk tilgang til håndtering af miljøforhold i den daglige drift som indikator for, hvor sandsynligt det er, at der sker utilsigtet forurening. Det samme gør sig gældende for virksomheders og husdyrbrugs m.v. evne til at opnå forbedringer af miljøpræstationen og til at forebygge miljøuheld. 

Hvis en virksomheds systematik er høj, og der er dokumentation for miljøforbedringer, antages sandsynligheden for at der sker utilsigtet forurening og uheld at være lav og omvendt. 

Hvordan anvendes parameteren?

Du fastsætter scoren ud fra, hvor systematisk virksomheden eller husdyrbruget m.v. håndterer forhold, der indvirker på miljøet, og om virksomheden eller husdyrbruget løbende dokumenterer forbedringer af miljøpræstationen. Se figur (A1).

Det overordnede princip er:

Score 1

Virksomheder:

  • Har et certificeret miljøledelsessystem eller et ikke-certificeret miljøledelsessystem. Der er specifikke krav i bekendtgørelsen til indhold/omfang af et ikke-certificeret system.
  • Skal kunne påvise årlige forbedringer af miljøpræstationen.

Husdyrbrug:

  • Har et certificeret miljøledelsessystem eller et ikke-certificeret miljøledelsessystem. Et ikke-certificeret miljøledelsessystem skal opfylde betingelserne i § 43 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
  • Skal kunne påvise årlige forbedringer af miljøpræstationen.

Score 3

Har ikke et miljøledelsessystem, men har mål for miljøarbejdet og kan dokumentere miljøforbedringer inden for de sidste 3 år. Har procedurer for håndtering af udslip.

Score 5

Har ikke et miljøledelsessystem og kan ikke dokumentere miljøforbedringer inden for de sidste 3 år. 

A - Score 1

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "1"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Virksomheden eller husdyrbruget m.v. anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.

Dokumentationen for certificering af miljøledelsessystemet er et certifikat fra et anerkendt certificeringsorgan. Miljøledelsessystemet kan være en integreret del af et kombineret certificeret kvalitets-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystem, som repræsenterer de væsentligste miljøforhold på virksomheden eller husdyrbruget.

For et ikke certificeret ledelsessystem er det tilsynsmyndigheden, som afgør, om ledelsessystemet omhandler de væsentligste miljøforhold (A2) på virksomheden og om systemet indeholder de nødvendige elementer (A3). Som minimum skal der være:

Et ikke-certificeret miljøledelsessystem skal have gennemløbet en cyklus af mindst et år for at kunne vise en løbende forbedring af miljøpræstationen.

Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen (A9) er en forudsætning for, at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.

For husdyrbrug skal et ikke certificeret miljøledelsessystem opfylde betingelserne i § 43 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (A10).

A - Score 3

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "3"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Virksomheden eller husdyrbruget m.v. har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har:

Virksomheden eller husdyrbruget m.v. arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.

Det væsentligste forhold for at opnå denne score er, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

Miljøforbedringerne kan for eksempel opnås som reduktioner af emissionen til omgivelserne, reduktion af affaldsmængden, flytning af affaldsproduktion fra deponi eller forbrænding til genbrug eller genanvendelse samt ved reduktion af forbruget af energi, vand og råvarer pr. produceret enhed eller udledningen af CO2 pr. produceret enhed.

Den opnåede miljøforbedring skal foreligge på en form, således at resultatet kan verificeres og forbedringen skal kunne konstateres med mindst 2 observationer. Dokumentation (A11) kan eksempelvis være indberetning af egenkontroldata.

Udarbejdelse af en beredskabsplan og formulering af en miljømålsætning er således ikke tilstrækkelig til at opnå en score 3.

Det er tilsynsmyndigheden, som afgør, om miljøforbedringen er tilstrækkeligt dokumenteret (A12)

A - Score 5

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Virksomheden eller husdyrbruget m.v. har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.

Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag. Det er således ikke nok alene at overholde vilkår i miljøgodkendelsen eller påpege, at virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. CO2-emission er reduceret, hvis det for eksempel skyldes en faldende emissionsfaktor for elforbruget.

Senest opdateret d. 24-6-2021