Step 2 - Vægtning af parametre og beregning af virksomhedens eller husdyrbrugets vægtede risikoscore

Når du har tildelt virksomheden eller husdyrbruget m.v. en score for hver af de fem parametre (A-E), skal de vægtes over for hinanden. Hvordan de skal vægtes fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

De fleste kommuner har et fagsystem, som kan beregne den vægtede risikoscore. Hvis du ikke arbejder i et fagsystem, som kan beregne den vægtede score, skal du selv beregne den, som det er beskrevet i bilag 1. Du kan eventuelt bruge Miljøstyrelsens værktøj til miljørisikovurdering. Du kan finde værktøjet på siden DMA, Digital Miljøadministration under genvejen ”Værktøjer”. Du skal være logget ind for at få adgang til værktøjet.

Hvordan parametrene skal vægtes fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Vægtningen ses også af figuren nedenfor og er som følgende:

  • der er to overordnede parametre i modellen; en sandsynlighedsparameter og en konsekvensparameter. Hver af disse parametre vægtes med 50 %

  • sandsynlighedsparameteren består af parametrene; miljøledelse (A) og regelefterlevelse (B). Miljøledelse vægtes med 40 % og regelefterlevelse vægtes med 60 % af den samlede sandsynlighedsparameter

  • konsekvensparameteren består af parametrene; håndtering (C), emissioner (D) og sårbarhed (E). Håndtering og emissioner vægtes hver med 33 % og sårbarhed vægtes med 34 % af den samlede konsekvensparameter

Vægtningen af sandsynlighedsparameteren og konsekvensparameteren er illustreret i figuren nedenfor.

Den vægtede score for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v. kan således beregnes ud fra følgende formel:

Den vægtede score = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C + 33 x % D + 34 % x E) x 50 %

En høj vægtet score indikerer større sandsynlighed for, at der sker en forurening og/eller større konsekvens af en potentiel forurening.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, §1, stk. 2, nr. 8

nr. 8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4

Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, og som er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal miljørisikovurderes som et enkelt anlæg.

Stk. 4. Der skal ikke foretages en særskilt miljørisikovurdering af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, hvis det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 18 stk. 1, nr. 8

Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og den samlede miljørisikovurdering, jf. § 4, samt en eventuel ny tilsynsfrekvens, jf. § 5, stk. 2.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1