Rammer og begrænsninger i afgivelse af oplysninger og offentliggørelse

Som tilsynsmyndighed skal du afgive en række oplysninger til Miljøstyrelsen via den fælles platform Digital MiljøAdministration (DMA). Nogle af disse oplysninger skal offentliggøres på DMA. Inden du offentliggør oplysningerne om fx tilsyn og håndhævelser skal du orientere virksomheden eller husdyrbruget m.v. om, at oplysningerne vil blive offentliggjort.

Dette afsnit fokuserer på de juriske rammer for afgivelse og offentliggørelse af oplysninger og beskriver de væsentligste begrænsninger, som du skal være opmærksom på, når du afgiver og offentliggør oplysninger. Begrænsningerne er især relevante i de tilfælde, hvor du vælger at afgive og/eller offentliggøre flere oplysninger end krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx en tilsynsrapport, der indeholder uddybende prosa, billeder m.v. Hvis du er i tvivl om, hvordan et konkret forhold skal håndteres, bør du altid rette henvendelser til din juridiske enhed, da afgivelse og offentliggørelse af oplysninger vedrører omfattende og komplekse juridiske områder.

Indledningsvis er tre afsnit af mere generel karakter: 

Herefter følger et afsnit for hver af de oplysningstyper, som myndigheden skal afgive og offentliggøre med specifik vejledning i relation til rammer og begrænsninger i relation til de enkelte oplysningstyper:

Endeligt kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis der sker uberettiget offentliggørelse af oplysninger i afsnittet "Uberettiget offentliggørelse af oplysninger".

Hvad er forskellen på at afgive og offentliggøre oplysninger, og hvilke regler gælder der herfor?

Processen omkring afgivelse og offentliggørelse af data omfatter to led:

  1. afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen via DMA og
  2. offentliggørelse af oplysninger på DMA.

Der er dels tale om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, dels om, at oplysningerne gøres tilgængelige for ”en ubestemt kreds af modtagere”, når data udstilles på DMA.

En række oplysninger, som du afgiver til Miljøstyrelsen, vil efterfølgende blive offentliggjort. Derfor skal du, inden du afgiver disse oplysninger til Miljøstyrelsen, være opmærksom på både de rammer og eventuelle begrænsninger, der gælder for afgivelse af oplysninger, og de rammer og eventuelle begrænsninger, der gælder for offentliggørelse. I "Oversigt over hvilke oplysninger du som myndighed skal afgive og/eller offentliggøre", kan du få et samlet overblik over, hvilke oplysninger du som myndighed skal afgive til Miljøstyrelsen, og hvilke oplysninger der er omfattet af kravet om offentliggørelse.

Afgivelse af oplysninger

Når du afgiver oplysninger til Miljøstyrelsen via DMA, er der efter en isoleret betragtning tale om en videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Det betyder, at det skal ske med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning, jf. §§ 14, stk. 5, 15, stk. 5, og 18, stk. 4. Det er navnlig forvaltningsloven og databeskyttelsesreglerne (databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven). 

Du skal være særlig opmærksom på:

  • Hvis du alene afgiver de oplysninger, der er nævnt i miljøtilsynsbekendtgørelsen, vil der som udgangspunkt ikke opstå fortrolighedsspørgsmål m.v., da reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen er udformet for at sikre, at der som udgangspunkt ikke vil opstå sådanne situationer. Bemærk dog, at det altid er tilsyns- eller godkendelsesmyndigheden, dvs. den myndighed der er i besiddelse af oplysninger, som afgør, om det vil være berettiget at videregive oplysninger.
  • Vælger du at afgive flere oplysninger end dem, som er krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen, skal du være særlig opmærksom på begrænsninger for videregivelse. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke regler der gælder for afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen.

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger her.

Faktaboks - regler der gælder for afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen 

Personoplysninger:

enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person

Videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed reguleres af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1. I afsnittet ”Databeskyttelsesregler” kan du læse mere om, hvilke oplysninger der anses for personoplysninger og om, hvilke regler der gælder for behandling af disse oplysninger. 

Fortrolige oplysninger:

fortrolige oplysninger om juridiske personer og oplysninger, der af andre grunde er fortrolige (uden at være personoplysninger), fx forretningshemmeligheder. Ved juridisk person forstås aktieselskab, anpartsselskab eller lignende.

Videregivelse af fortrolige oplysninger om juridiske personer og oplysninger, der af andre grunde er fortrolige (uden at være personoplysninger), er reguleret i forvaltningslovens § 28, stk. 2. Afgørende for, om en oplysning anses for fortrolig, er om oplysningen efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab, jf. straffelovens § 152 sammenholdt med forvaltningslovens § 27. I afsnittet ”Databeskyttelsesregler” kan du læse mere om, hvilke oplysninger der anses for fortrolige oplysninger og om, hvilke regler der gælder for

Offentliggørelse af oplysninger

Oplysninger, der skal offentliggøres på DMA, er beskyttet i samme omfang, som hvis der søges aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger (miljøoplysningsloven).  Inden du som tilsyns- eller godkendelsesmyndighed offentliggør oplysninger, skal du derfor foretage en konkret og individuel vurdering af, om der er oplysninger, der ville skulle undtages fra aktindsigt efter reglerne i miljøoplysningsloven, og som derfor ikke skal offentliggøres. Du skal med andre ord hver gang sikre dig, at offentliggørelsen af oplysningerne kan ske lovligt. Det fremgår af § 11, stk. 3, og § 20, stk. 6.

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger der er undtaget fra aktindsigt, og dermed ikke skal offentliggøres, i afsnittet ”Miljøoplysningsloven” og ”Oplysninger om tilsyn”.

Før offentliggørelse af visse oplysninger, skal du som godkendelses- eller tilsynsmyndighed orientere virksomheden eller husdyrbrugt m.v. om, hvilke oplysninger du agter at offentliggøre.

Du kan læse mere om dette i afsnittet ”Forudgående orientering af virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen”.

Særligt for oplysninger omfattet af databeskyttelsesreglerne

Oplysninger om fysiske personer og oplysninger i forbindelse med enkeltmandsvirksomheder, der offentliggøres i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Også oplysninger om interessentskaber – i det omfang interessenterne er fysiske personer – kan være personoplysninger, hvis oplysningerne kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ifølge miljøoplysningsdirektivets artikel 4 skal videregivelse, herunder offentliggørelse af personoplysninger, respektere databeskyttelsesreglerne. Det betyder, at offentliggørelse af oplysninger i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal ske under iagttagelse af databeskyttelsesreglerne.

Det følger bl.a. af databeskyttelsesreglerne, at behandling, herunder offentliggørelse, af personoplysninger, skal have et lovligt grundlag. I det omfang der i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er pligt til at afgive/offentliggøre (almindelige) personoplysninger, kan disse oplysninger offentliggøres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvorefter personoplysninger må behandles, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler myndigheden. Du behøver derfor ikke undersøge, hvilken hjemmel der ligger til grund for offentliggørelsen af de personoplysninger, som du i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er forpligtet til at offentliggøre. For disse oplysninger er det vurderet, at offentliggørelsen er tilstrækkelig begrundet i hensynet til varetagelsen af offentlige interesser og myndighedens virksomhed.

Du kan læse mere om nogle af de øvrige databeskyttelsesregler samt om, hvilke oplysninger reglerne omfatter i afsnittet ”Databeskyttelsesregler” .


Særligt om offentliggørelse af flere oplysninger end krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Vælger du at offentliggøre flere oplysninger end krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx en tilsynsrapport, der indeholder uddybende prosa, billeder m.v., er der tale om offentliggørelse på eget initiativ.

Beslutningen om at offentliggøre oplysninger om tilsyn med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, hvilket betyder at beslutningen ikke er omfattet af forvaltningslovens regler, der kun gælder i afgørelsessager. Du skal imidlertid altid foretage en konkret vurdering, herunder iagttage relevante hensyn, for at sikre dig, at offentliggørelsen af oplysningerne kan ske lovligt.

Som forvaltningsmyndighed skal du agere inden for rammerne af god forvaltningsskik og de almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed og proportionalitet. Derfor skal du bl.a. sikre dig, at offentliggørelsen er saglig begrundet og proportional med formålet med offentliggørelsen. Dette betyder bl.a., at offentliggørelsen ikke må være unødvendig eller uforholdsmæssigt indgribende over for virksomheden eller husdyrbruget m.v. i forhold til de hensyn, der søges varetaget med offentliggørelsen.

Desuden skal du, som anført ovenfor, altid foretage en konkret vurdering af, om der er oplysninger, der skal undtages fra offentliggørelse. Du skal derudover vurdere, om offentliggørelse er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler om behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om dette i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”.

Senest opdateret d. 24-6-2021