Forudgående orientering af virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen

Virksomheden eller husdyrbruget m.v. skal orienteres forud om, hvilke oplysninger om det fysiske tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. der agtes offentliggjort. Det fremgår af § 11, stk. 2. Efter § 20, stk. 8, skal du endvidere orientere virksomheden eller husdyrbruget m.v. om, at oplysninger om påbud, forbud eller indskærpelser samt oplysninger, jf. § 15, stk. 1, 2 og 4, om godkendelser, tilladelser og revurderinger vil blive offentliggjort.

Forudgående orientering om, hvilke oplysninger om tilsynet som agtes offentliggjort, sker når tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter tilsynet har fundet sted, fremsender tilsynsrapporten til virksomheden, jf. § 11, stk. 2. Forudgående orientering om offentliggørelse af oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser jf. § 20, stk. 8, kan fx ske i forbindelse med meddelelsen af håndhævelsen. Forudgående orientering om offentliggørelse af oplysninger om godkendelser, tilladelser og revurderinger efter § 15 kan ske, når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til husdyrbruget m.v.

I andre tilfælde end dem, der er nævnt i § 11, stk. 2, og 20, stk. 8, skal du overholde principperne om god forvaltningskik. Det følger af god forvaltningsskik, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. orienteres forud for offentliggørelsen, hvis der er tvivl om, hvorvidt oplysningerne kan offentliggøres.

Det er endvidere god forvaltningsskik, at der i forbindelse med orienteringen gøres opmærksom på, at oplysninger bliver offentliggjort senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Undtagelse fra pligten om forudgående orientering

For oplysninger, der er omfattet af databeskyttelsesreglerne, er der en selvstændig oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger. Det omfatter pligt til at oplyse om formålene med den behandling, som oplysningerne skal bruges til, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. Hvis virksomheden eller husdyrbruget m.v. har modtaget en underretning i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, herunder er blevet oplyst om, at der sker offentliggørelse af de i § 20, stk. 8, nævnte oplysninger, er der ingen særskilt pligt til at orientere virksomheden eller husdyrbruget m.v. i henhold til § 20, stk. 8. I disse tilfælde kan orientering om offentliggørelsen i henhold til § 20, stk. 8, derfor undlades.  

Tilbagemelding på oplysninger, der agtes offentliggjort

Hvilke oplysninger, der agtes offentliggjort, skal du alene sende til virksomheden eller husdyrbruget m.v. til orientering. Der er således ikke tale om en partshøring i forvaltningsretlig forstand, men en mulighed for, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. kan tilkendegive, om de mener, at der er oplysninger, som skal undtages offentliggørelse.

Afgørelse om offentliggørelse af oplysninger efter indsigelse

Hvis en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. gør gældende, at oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven, og dermed ikke skal offentliggøres, skal du som tilsynsmyndighed træffe en afgørelse om, hvorvidt indsigelsen skal imødekommes eller afvises.

Da der er tale om en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, skal den overholde forvaltningslovens regler om bl.a. begrundelse. Du skal endvidere vejlede virksomheden eller husdyrbruget m.v. om klagemuligheder. Afgørelsen vil som udgangspunkt kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 og husdyrbruglovens § 76. For så vidt angår afgørelser truffet af Miljøstyrelsen vil der som udgangspunkt være klageadgang til Miljøministeriets departement.

Retsgrundlag

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  1. Baggrunden for tilsynet.
  2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
  5. Hvad der er ført tilsyn med.
  6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.
  7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest to måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 15 - om afgivelse af oplysninger om afgørelser for husdyrbrug m.v. (Kapitel 4)

For husdyrbrug m.v. afgiver godkendelsesmyndigheden, efter hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller revurdering efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, herunder efter hvilken bestemmelse husdyrgodkendelsen eller -tilladelsen er meddelt.

4) Dato for afgørelsen.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden afgiver samtidig kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for godkendelse og tilladelse, efter enten hver godkendelse og tilladelse, eller årligt senest den 1. april for godkendelse og tilladelse for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. For hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, oplyses desuden følgende:

1) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

2) Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 20 - om hvornår de enkelte oplysninger skal afgives/offentliggøres og hvilke oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden (kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende:

1) De oplysninger, der fremgår af § 14, stk. 1, nr. 1-7 og stk. 3 og 4, § 15, idet offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 3, sker fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 1-7 og 9-14, og stk. 2-4.

2) Når der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, i stedet kan offentliggøres fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3.

3) Når der er meddelt henstillinger, foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Stk. 2. Oplysninger om henstillinger, jf. § 14, stk. 2, og de i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger bliver stillet til rådighed for tilsyns- og godkendelsesmyndighederne via den i § 19 nævnte digitale løsning. De i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger om en virksomhed eller et husdyrbrug vil også være tilgængelige for den virksomhed eller det husdyrbrug, som oplysningerne vedrører.

Stk. 3. Offentliggørelse af oplysningerne i § 14, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2, jf. stk. 1, skal ske senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 1, 2 og 4, skal ske senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse af oplysningerne efter § 14, stk. 3 og 4, § 15, stk. 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, skal ske senest den 1. april det efterfølgende år, idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, og § 15, stk. 3, dog i stedet kan offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, eller afgørelsen er truffet.

Stk. 4. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 5. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsyns- og godkendelsesmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 6. Offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 7. Offentliggørelse og videregivelse, jf. stk. 1-5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 8. Ved offentliggørelse af oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser, jf. § 14, stk. 2, og stk. 3, hvis oplysningerne afgives efter hvert tilsyn, og de i § 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger, orienterer tilsyns- og godkendelsesmyndigheden virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen forud herfor. Der er ingen særskilt oplysningspligt efter denne bestemmelse, i det omfang opfyldelsen af denne forpligtelse allerede følger af databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens bestemmelser om oplysningspligt.

Senest opdateret d. 24-6-2021