Hvor ofte får din virksomhed miljøtilsyn?

Tilsynsmyndigheden koncentrerer indsatsen om de virksomheder, hvor behovet ud fra en miljømæssig betragtning er størst. På baggrund af en miljørisikovurdering planlægger de, hvor ofte din virksomhed får et tilsyn. Hertil anvender de forskellige typer af tilsyn. I langt de fleste tilfælde er det kommunen, der er tilsynsmyndighed. Miljøstyrelsen er dog tilsynsmyndighed for de mere miljøtunge virksomheder i Danmark.

Godkendelsespligtige virksomheder, maskinværksteder, mellemstore fyringsanlæg og større husdyrbrug får et basistilsyn inden for tre år, mens øvrige virksomheder, mindre husdyrbrug og visse ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold får et basistilsyn inden for seks år.

Derudover kan din virksomhed få flere tilsyn inden for perioden mellem 2 basistilsyn, hvis en miljørisikovurdering viser, at der er et behov herfor. Disse kaldes prioriterede tilsyn.

En god miljøpræstation og en forebyggende miljøindsats kan gøre behovet for prioriterede tilsyn mindre. Fx kan det påvirke vurderingen positivt, hvis din virksomhed har et miljøledelsessystem, håndterer kemikalier uden risiko for forurening eller ikke har fået en håndhævelse inden for den periode, der svarer til frekvensen for basistilsyn.

Tilsynsmyndigheden tilrettelægger også tilsynskampagner. Her bliver virksomheder valgt ud til tilsyn, hvis myndigheden vurderer, at de er omfattet af kampagnens mål. Udvælgelsen af virksomheder vil typisk ske tilfældigt.

Din virksomhed kan endvidere få besøg af tilsynsmyndighederne, hvis myndigheden har modtaget en klage over din virksomhed eller i forbindelse med uheld.

Visse virksomheder, som etablerer sig for første gang, kan få et opstartstilsyn senest tre måneder, efter de har igangsat driften. Har virksomheden været i drift i en anden kommune, vil den dog ikke være omfattet af kravet om et opstartstilsyn, idet myndighederne forventer, at virksomheden allerede har kendskab til miljølovgivningen og ved, hvilke krav den skal overholde.

Tilsyn skal som udgangspunkt varsles. Det skal ske skriftligt senest 14 dage inden et tilsynsbesøg med oplysninger om bl.a. formålet med tilsynet, tid og sted. I nogle situationer kan tilsynsmyndigheden i stedet vælge at foretage et uanmeldt tilsynsbesøg. Fx hvis formålet med tilsynet er at kontrollere et "øjebliksbillede", hvor virksomheden ikke på forhånd ved at myndigheden kommer. Tilsynsmyndigheden kan også vælge at komme på uanmeldt besøg, hvis der konstateres forurening, der kræver en akut indsats. Eller hvis myndigheden modtager en væsentlig klage relateret til virksomhedens aktiviteter, fx lugt- eller støjgener.

Senest opdateret d. 24-6-2021