3 For myndigheder

Få tjek på miljøtilsynsreglerne 

I dette kapitel kan du som myndighed få hjælp til fortolkning af miljøtilsynsbekendt-gørelsens regler, fx miljøtilsynsplanlægning, miljørisikovurdering samt afgivelse og offentliggørelse af oplysninger.

I navigationsruden nederst på siden, finder du en samlet oversigt over de emner, der vejledes om i kapitlet. Du kan også finde uddybende information under Opslag.

Illustrationen nedenfor viser opgaver forbundet med myndighedens tilsynsindsats i relation til virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af reglerne om regelmæssig tilsyn. Søger du oplysninger om fortolkning af reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelse i forbindelse med tilsyn på virksomheder og husdyrbrug, der ikke er omfattet af reglerne om regelmæssig tilsyn finder du oplysninger om dette i afsnittet "Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er alene omfattet af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser?"  

Illustration af opgaver forbundet med myndighedens tilsynsindsats

Figuren nedenfor illustrerer de opgaver, der er forbundet med en myndigheds tilsynsindsats i relation til virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af reglerne om regelmæssig tilsyn. Hvis du åbner figuren som (pdf), kan du klikke på de "grønne kasser" og få hjælp til, hvordan reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen fortolkes. 

Forklaring til figur

Planlægningen af årets tilsynsaktivitet tager bl.a. afsæt i myndighedens Miljøtilsynsplan og oplysninger om den enkelte  virksomhed og det enkelte husdyrbrug i form af stamdata og oplysninger om godkendelser og tilladelser.

Kernen i tilsynsindsatsen er de årligt tilbagevendende opgaver; planlægning af årets tilsynsaktivitetgennemførelse af tilsynindberetning af årets tilsynsarbejde til Miljøstyrelsen og løbende indberetning af oplysninger om tilsynskampagner, - illustreret som "Årscyklus" i figuren.

Afhængig af hvad formålet er med et tilsyn, gennemføres tilsynet som basistilsynprioriteret tilsynkampagnetilsyn, §9-tilsyn eller opstartstilsyn.

Gennemførelsen af det enkelte tilsyn er illustreret under overskriften "Tilsynsprocessen". Vejledningen omfatter trin 5-8. Søger du oplysninger om trin 1-4 henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside vedrørende "Retssikkerhed" og "Håndhævelse".

 

Senest opdateret d. 24-6-2021