Miljørisikovurdering

Som tilsynsmyndighed skal du gennemføre en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Dette fremgår af § 4.

Der skal kun foretages én miljørisikovurdering per virksomhed eller husdyrbrug m.v. Dette følger af § 5, stk. 1. Det er som udgangspunkt kommunen, der foretager miljørisikovurderingen. Hvis det, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 eller § 82, er Miljøstyrelsen, der skal føre tilsyn med en virksomhed, er det dog Miljøstyrelsen, der skal foretage miljørisikovurderingen. Du kan læse mere om, hvornår vurderingen skal foretages i afsnittet "Hvornår skal du foretage miljørisikovurderingen?".

Du skal bruge resultaterne af miljørisikovurderingerne til at fastsætte en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v. Miljørisikovurderingerne er altså en del af grundlaget for, at du som tilsynsmyndighed kan udvælge, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v., der skal have et eller flere prioriterede tilsyn ud over basistilsynet.  

Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, hvordan du skal gennemføre miljørisikovurderingen. Vurderingen gennemføres efter en model, der består af to step. De to step er:

Udgangspunkter for hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v., du skal miljørisikovurdere, er listen over virksomheder og husdyrbrug omfattet af regelmæssig tilsyn, som du har afgivet stamoplysninger for. Du kan finde flere oplysninger om stamdata i afsnittet ”Stamdata for virksomheder og husdyrbrug".

Du skal være opmærksom på en række særlige bestemmelser:

Særligt for virksomheder omfattet af dambrugsbekendtgørelsen

Ferskvandsdambrug skal ikke miljørisikovurderes. I dambrugsbekendtgørelsen er fastsæt en tilsynsfrekvens på hvert år for ferskvandsdambrug. Det fremgår af § 4, stk. 2.

Særligt for virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

For mellemstore fyringsanlæg er følgende særlige bestemmelser gældende.

Anlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, skal ikke risikovurderes særskilt. Der skal udføres én samlet risikovurdering af fyringsanlægget og virksomheden eller husdyrbruget m.v. Det fremgår af § 4, stk. 4.

Hvis der er tale om flere anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og de er drift- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal de vurderes som en virksomhed/anlæg, og der udarbejdes én samlet miljørisikovurdering. Det fremgår af § 4, stk. 3.

Særligt for virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen

Virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, der er omfattet af risikobekendtgørelsen, skal også miljørisikovurderes. Frekvensen, der skal fastsættes iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen, har ingen relation til den frekvens, der skal fastsætte iht. § 21 i risikobekendtgørelsen, da der er tale om to forskellige tilsynsforpligtigelser. Du skal dog være særlig opmærksom, når du skal gennemføre miljørisikovurdering af sådanne virksomheder og husdyrbrug m.v. Det kan du læse mere om i afsnittet "Parameter B, Regelefterlevelse".

Afgivelse af oplysninger om miljørisikovurderingen

Du skal afgive oplysninger om resultatet af miljørisikovurderingen til Miljøstyrelsen. Oplysningerne er en del af de stamoplysninger, som du skal afgive for de enkelte virksomheder og husdyrbrug m.v. Hvis du opdaterer en miljørisikovurdering for en eksisterende virksomhed eller husdyrbrug m.v., skal du altså afgive resultatet til Miljøstyrelsen. Dette fremgår af § 18, stk. 1, nr. 8.  Du kan læse mere om afgivelse af stamoplysninger i afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse".

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Du kan se eksempler på miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens for mellemstore fyringsanlæg og kombinationer heraf her.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, §1, stk. 2, nr. 8

nr. 8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4

Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, og som er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal miljørisikovurderes som et enkelt anlæg.

Stk. 4. Der skal ikke foretages en særskilt miljørisikovurdering af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, hvis det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 18 stk. 1, nr. 8

Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og den samlede miljørisikovurdering, jf. § 4, samt en eventuel ny tilsynsfrekvens, jf. § 5, stk. 2.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1