Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn?

Det er kun tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, der er omfattet af alle krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder kravet om regelmæssige tilsyn. Du kan læse mere om, hvilke typer virksomheder og husdyrbrug m.v. der er omfattet i afsnittet ”Virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn”.

Hvornår er en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn?

I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrbruglovens kapitel 5 er det virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. drift, dvs. de forurenende aktiviteter, der reguleres af disse love, og som tilsynsmyndigheden er forpligtet til at føre tilsyn med. En virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattes derfor af kravet om regelmæssige tilsyn, når driften påbegyndes.

Som tilsynsmyndighed skal du planlægge tilsynene på baggrund af dit kendskab til, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. er i drift.  Du kan læse mere om tilsynsplanlægning i afsnittet ”Tilsynsplanlægning og frekvenser”. Vær opmærksom på, at det kun er visse typer virksomheder, der er forpligtet til at orientere myndigheden om, at de er påbegyndt driften.

Driften anses for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med ophøret er foretaget, fx tømning af tanke, oprydning af oplag mv. Bemærk, at tilsyn på affaldsdeponier, som er omfattet af bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen), er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn også i perioden efter meddelelsen af afgørelsen om nedlukning og efterbehandling. Kravet om regelmæssige tilsyn ophører først, når myndigheden har truffet en afgørelse om, at deponeringsanlægget overgår til passiv tilstand, jf. deponeringsbekendtgørelsens § 27.

Særligt for ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold

Kravet om regelmæssige tilsyn gælder for ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., eller træffer afgørelse om, at ejendommen ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b. Dette fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 4.

Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 udgjorde et husdyrbrug over 3 dyreenheder, er derfor omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Begge betingelser skal være opfyldt samtidigt, dvs. at ejendommen både skal have erhvervsmæssigt dyrehold og have været omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Det betyder, at en ejendom, som er under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold. jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, ikke som udgangspunkt vil være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, uanset om ejendommen tidligere har anmeldt et dyrehold, som er over grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold (3 dyreenheder). En sådan ejendom vil imidlertid være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens øvrige bestemmelser. Du kan læse mere om dette i afsnittet "Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er alene omfattet af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser?".

Særligt for udbringningsarealer for husdyrgødning

Vær opmærksom på, at udbringningsarealer for husdyrgødning efter den 1. august 2017 ikke længere er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, jf. § 22, stk. 5. Du kan læse mere om dette i afsnittet "Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er alene omfattet af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser?".

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 22 - om overgangsbestemmelser (Kapitel 5)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn ophæves.

Stk. 3. Tilsynsmyndighederne skal opdatere stamdata vedrørende virksomhedstype, jf. § 18, for de virksomheder, som ikke før den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som med virkning fra den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, og for de virksomheder, som ikke før den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som fra den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, til det relevante listepunkt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden fastsætter en ny tilsynsfrekvens for de i stk. 3 nævnte virksomheder efter de regler, som gælder for virksomheder omfattet af kategori 2.

Stk. 5. For arealer, der før den 1. august 2017 var godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn anvendelse for de tilsyn og godkendelser, som fandt sted inden den 1. august 2017.

Stk. 6. Tilsynsmyndighederne skal senest 31. marts 2019 opdatere stamdata, jf. § 18, stk. 1, nr. 12-14, for virksomheder omfattet af § 18. 

Senest opdateret d. 24-6-2021