Tilsynskategorier og tilsynstyper

Der er i alt 6 forskellige tilsynskategorier og to tilsynstyper. I dette afsnit kan du læse om de forskellige tilsynskategorier og -typer. I afsnittet "Hvad omfatter et miljøtilsyn?", kan du læse om, hvad et miljøtilsyn handler om. 

Tilsynskategorier

For tilsyn med virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, skelnes der mellem to former for tilsynskategorier; planlagte tilsyn og ikke-planlagte tilsyn. Tilsynskategorien er et udtryk for formålet med og omfanget af et tilsyn.

Planlagte tilsyn er de tilsyn, som du planlægger at gennemføre med henblik på at opfylde minimums- og tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du kan læse mere om tilsynsfrekvenser og tilsynsplanlægning i afsnittet "Tilsynsplanlægning og frekvenser". Der er to kategorier planlagte tilsyn, jf. § 2, nr. 8, 9 og 10:

Ikke-planlagte tilsyn er de tilsyn, du gennemfører ud over de planlagte tilsyn. Der er to kategorier ikke-planlagte tilsyn, jf. § 2, nr. 11 og § 9:

Både planlagte og ikke-planlagte tilsyn, der føres som fysiske tilsyn, tæller som hovedregel med i opfyldelse af årsmålet for myndighedens tilsynsindsats (hvor mange virksomheder og husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år).

Det er kun planlagte tilsyn, der indgår i opfyldelse af den fastlagte tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v. - både fysiske tilsyn og administrative tilsyn.

Tilsyn på virksomheder og landbrug m.v., der ikke er omfattet af reglerne om regelmæssige tilsyn, kategoriseres altid som "Øvrige tilsyn". 

Tilsynstyper

Tilsynstype er et udtryk for den måde, som du udfører et tilsyn på.

Du kan udføre tilsyn som fysiske tilsyn og i nogle tilfælde som administrative tilsyn.

Det er kun de fysiske tilsyn, der bidrager til opfyldelse af årsmålet for jeres tilsynsindsats (hvor mange virksomheder og husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år).

Du kan læse mere om afgivelse af oplysninger for de enkelte tilsynstyper og -kategorier i kapitlet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse". 

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 8

Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Udbringningsarealerne omfattes ikke af basistilsynet. På husdyrbrug med produktion af smågrise, der tildeles receptpligtig medicinsk zink, omfatter basistilsynet dog også tilsyn med overholdelse af de regler i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der er rettet mod husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig medicinsk zink. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 9

Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn ud over basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 10

Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 7, er et prioriteret tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 11

Opstartstilsyn: Et fysisk tilsyn for virksomheder, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, eller anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, medmindre anlægget er etableret i tilknytning til et anlæg eller en virksomhed, som allerede er etableret, og som er omfattet af § 1, stk. 2, og som etablerer sig for første gang. I opstartstilsynet gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold og identificerer de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 9

Udover de tilsyn, der er fastsat i §§ 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021