Øvrige tilsyn

På virksomheder og landbrug m.v., der ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, har du som myndighed pligt til at føre et aktivt tilsyn. Du kan læse mere om, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der er tale om, i afsnittet ”Hvilke virksomheder, husdyrbrug mv er alene omfattet af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser (kapitel 1, 4 og 5)?”.

Tilsyn på virksomheder og landbrug m.v., der ikke er omfattet af reglerne om regelmæssige tilsyn, kategoriseres altid som "Øvrige tilsyn".

"Øvrige tilsyn" bidrager ikke til at opfylde årsmålet for myndighedens tilsynsindsats.

"Øvrige tilsyn" kan du udføre som fysiske tilsyn eller administrative tilsyn.

Du kan læse mere om afgivelse af oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier i afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn".

 

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 14, stk 1

For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Dato for tilsynets udførelse.

4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk).

6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, § 9-tilsyn, øvrige tilsyn).

7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug.

8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Senest opdateret d. 24-6-2021