Bekendtgørelsens indhold, hjemmelsgrundlag og anvendelsesområde

Bekendtgørelsens indhold og hjemmelsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning (husdyrbrugloven) samt lov om forurenet jord (jordforureningsloven). Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger (miljøoplysningsdirektivet).

Bekendtgørelsen er delt op i 5 kapitler:

  • Kapitel 1 (Anvendelsesområde og definitioner) beskriver bekendtgørelsens anvendelsesområde og definerer en række af bekendtgørelsens centrale begreber
  • Kapitel 2 (Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål) indeholder en række krav til tilsynsplanlægning samt til tilsynsaktivitet
  • Kapitel 3 (Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister) indeholder krav om udarbejdelse af en tilsynsrapport, offentliggørelse af udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten samt om offentliggørelse af visse oplysninger om opfølgning på håndhævelser
  • Kapitel 4 (Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf) fastsætter regler om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger
  • Kapitel 5 (Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser) indeholder bestemmelser om bekendtgørelsens ikrafttrædelse samt en række overgangsregler

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om myndighedernes miljøtilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven og efter kapitel 5 husdyrbrugloven. Du kan læse mere i afsnittene: ”Hvilke tilsyn er omfattet”, ”Eksempler på tilsyn, der er ikke omfattet” og ”Forholdet mellem miljøtilsynsbekendtgørelsen og andre regler”.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om:

  • afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen, som er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, og husdyrbruglovens § 54, stk. 3.
  • anvendelse af den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, Digital Miljøadministration (DMA), som er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 79 b, stk. 1, husdyrbruglovens § 69, stk. 1 og 2, og jordforureningslovens § 64 a, stk. 1.
  • offentliggørelse digitalt af visse oplysninger, som er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 79 c, husdyrbruglovens § 69 a, og efter jordforureningslovens § 64 b.

Vær opmærksom på, at miljøtilsynsbekendtgørelsen hverken fastsætter regler om tilsynsmyndighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed efter jordforureningsloven eller om afgivelse af oplysninger om tilsyn efter jordforureningsloven til Miljøstyrelsen. Du kan læse mere om forholdet mellem miljøtilsynsbekendtgørelsen og jordforureningsloven i afsnittet ”Forholdet til jordforureningsloven”.

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Tilsyn med virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i § 1, stk. 2, er underlagt alle miljøtilsynsbekendtgørelsens krav (kapitel 1-5). Tilsyn med øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. er alene omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1, 4 og 5. Du kan læse mere om, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der er omfattet af bekendtgørelsen i afsnittet ”Hvem er omfattet?”.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

Senest opdateret d. 24-6-2021