Forholdet mellem bekendtgørelsen og andre regler

Dambrugsbekendtgørelsen

For nogle typer virksomheder eller husdyrbrug m.v. kan der gælde særlige regler for tilsyn. Fx er tilsynet med ferskvandsdambrugene fastlagt i § 21 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen). Tilsynet omfatter mindst et årligt basistilsyn med alle dambrug i kommunen. Dambrugsbekendtgørelsens § 21, stk. 2, er en særregel, der (efter lex specialis princippet) går forud for miljøtilsynsbekendtgørelsens minimumskrav til tilsynsaktiviteten.

Som tilsynsmyndighed skal du altså ikke foretage risikovurdering af virksomheder, der er omfattet af dambrugsbekendtgørelsen. Dette fremgår af § 4, stk. 2. Vær opmærksom på, at ferskvandsdambrug er omfattet af de øvrige krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Det omfatter kravet om udarbejdelse og offentliggørelse af tilsynsrapport og afgivelse og offentliggørelse af oplysninger . Du kan læse mere om ferskvandsdambrug i afsnittet ”Virksomheder omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, men undtaget af nogle af bekendtgørelsens krav”.

Risikobekendtgørelsen

Risikotilsyn på virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), skal planlægges, forberedes og udføres efter reglerne i risikobekendtgørelsen, dvs. på grundlag af et tilsynsprogram for planlagte tilsyn og efter nærmere fastsatte retningslinjer for ikke-planlagte tilsyn iht. §§ 20-22 i risikobekendtgørelsen. Dette følger udtrykkeligt af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 4, hvor det fremgår, at miljøtilsynsbekendtgørelsen ikke gælder tilsyn efter risikobekendtgørelsen.

Du kan læse mere om risikotilsynet i afsnittet ”Eksempler på tilsyn der er ikke omfattet?”.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 4 

Bekendtgørelsen gælder ikke tilsyn efter bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4, stk. 2

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Senest opdateret d. 24-6-2021