Hvilke tilsyn er omfattet?

I bekendtgørelsens § 2, nr. 1 er tilsyn defineret som enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder miljøbeskyttelseslovenhusdyrbrugloven og jordforureningsloven. Hensigten med miljøtilsynsbekendtgørelsen er hermed ikke at omfatte alle tilsyn, der gennemføres med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven eller jordforureningsloven, men alene virksomheds-/husdyrbrugsrettede miljøtilsyn.

Virksomheds-/husdyrbrugsrettede miljøtilsyn omfatter kontrol med overholdelsen af gældende miljøkrav samt kontrol med, at forureningen fra virksomheden eller husdyrbruget m.v. er forenelig med miljøbeskyttelseslovens og/eller husdyrbruglovens formål. Derudover indebærer miljøtilsynet også en pligt til løbende at tage stilling til, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. giver anledning til uønskede miljøeffekter eller risiko herfor.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastlægger bl.a., hvor ofte tilsynsmyndigheden skal føre miljøtilsyn med en virksomheds eller et husdyrbrugs m.v. miljøforhold. Ved gennemgang af disse miljøforhold skal du som tilsynsmyndighed kontrollere, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. forurener omgivelserne ud over det acceptable. Det betyder, at du skal kontrollere emissioner fra virksomheden eller husdyrbruget m.v. i form af fx luft, lugt, støj samt hvilke foranstaltninger, der er taget til at forebygge forurening af jord, grundvand og overfladevand. Desuden skal du kontrollere, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. begrænser spild af ressourcer mest muligt.

Du kan læse mere om tilsynet med virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold i afsnittet ”Basistilsyn”.

Vær opmærksom på, at bekendtgørelsens kapitel 2 (Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål) og kapitel 4 (Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf)  ikke gælder tilsyn efter lov om forurenet jord. Du kan læse mere om forholdet mellem miljøtilsynsbekendtgørelsen og jordforureningsloven i afsnittet ”Forholdet til jordforureningsloven”.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om miljøtilsynet i Rapport fra Virksomhedsudvalg II, s. 25.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 1

Tilsyn: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning, forberedelse og gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet i medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser meddelt efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Senest opdateret d. 24-6-2021