Forholdet til jordforureningsloven

Miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om planlægning og mindstekrav til tilsynsaktivitet samt om tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse og offentliggørelse af oplysninger gælder ikke tilsyn udført efter jordforureningsloven. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Derfor er følgende ikke en del af miljøtilsynet: Tilsyn med overholdelsen af jordforureningsloven, regler fastsat med hjemmel i jordforureningsloven og vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser og dispensationer i henhold til jordforureningsloven, samt tilsyn med om påbud meddelt med hjemmel i jordforureningsloven efterkommes.

Planlægning, tilsynsfrekvens og mindstekrav til tilsynsaktivitet

Påbud, forbud, indskærpelser af jordforureningsloven skal ikke indgå, når du gennemfører en miljørisikovurdering af en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. Du kan læse mere i afsnittet "Miljørisikovurdering", om gennemførelse af miljørisikovurderinger.

Tilsyn, der alene er udført efter jordforureningsloven, bidrager ikke til opfyldelse af årsmålet for myndighedens tilsynsindsats. Du kan læse mere i afsnittet "Tilsynsfrekvenser og planlægning af den årlige tilsynsaktivitet", om årsmål for myndighedens tilsynsindsats.

Afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter ikke regler om afgivelse af oplysninger om tilsyn efter jordforureningsloven til Miljøstyrelsen.

Bekendtgørelsen indeholder desuden ikke en pligt til at udarbejde en tilsynsrapport, når du har gennemført tilsyn efter jordforureningsloven, men alene pligt til digitalt at offentliggøre de oplysninger, der fremgår af tilsynsbekendtgørelses § 11, stk. 1. Det betyder, at du som tilsynsmyndighed i tilsynsrapporten, jf. § 11, stk. 1, nr. 6, skal oplyse og offentliggøre, om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant. Dette følger af, at miljøtilsynsbekendtgørelsens kapitel 3 (Tilsynsrapport) bl.a. er udstedt med hjemmel i jordforureningslovens § 64 a, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, og § 64 b. De pågældende bestemmelser indeholder hjemmel til at fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation og om offentliggørelse.

Du kan læse nærmere om tilsynsrapportens indhold i afsnittet ”Tilsynsrapport og offentliggørelse af udvalgte oplysninger”.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 3

Bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 gælder ikke tilsyn efter lov om forurenet jord.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 11, stk. 1

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  1. Baggrunden for tilsynet.
  2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
  5. Hvad der er ført tilsyn med.
  6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.
  7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Senest opdateret d. 24-6-2021