Eksempler på tilsyn, der ikke er omfattet

Tilsyn efter andre love

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om myndighedernes miljøtilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). Virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav, kan være underlagt tilsyn efter andre love end miljøbeskyttelses-, husdyrbrug- og jordforureningsloven. Tilsyn efter andre love er ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Der kan fx være tale om tilsyn efter kemikalieloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljøvurderingsloven eller byggeloven.

For tilsyn udført efter jordforureningsloven gælder alene miljøtilsynsbekendtgørelsens kapitel 1 (Anvendelsesområde og definitioner) og kapitel 3 (Tilsynsrapport), jf. § 1, stk. 3. Du kan læse mere om forholdet mellem miljøtilsynsbekendtgørelsen og lov om forurenet jord i afsnittet ”Forholdet til jordforureningsloven”.

Tilsyn efter risikobekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen gælder heller ikke tilsyn efter bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Risikobekendtgørelsen varetager hensynet til sikkerhed med henblik på at forebygge større uheld på og omkring risikovirksomheder, der oplagrer farligt affald samt at begrænse følgerne af et større uheld for menneskers sundhed og for miljøet.

Tilsyn efter risikobekendtgørelsen (risikotilsynet) omfatter tilsyn med, at virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen (risikovirksomheder), overholder risikobekendtgørelsens krav. Det kan eksempelvis være kontrol af interne foranstaltninger, systemer og rapporter og opfølgningsdokumenter samt opfølgning, som iværksættes af eller på vegne af en myndighed med det formål at sikre, at kravene i risikobekendtgørelsen overholdes. Risikotilsynet udføres af risikomyndighederne, som defineret i risikobekendtgørelsens § 4, nr. 19, og skal planlægges, forberedes og udføres efter reglerne i risikobekendtgørelsen.

Bemærk dog, at risikobekendtgørelsen også indeholder en række krav om afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen og om offentliggørelse af visse oplysninger på Digital MiljøAdministration, DMA

Du kan læse mere om tilsyn med risikovirksomheder i Miljøstyrelsens risikohåndbog.

Du skal endvidere være opmærksom på, at virksomheds-/ husdyrbrugsrettede miljøtilsyn på virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav, herunder kravet om regelmæssige miljøtilsyn, da alle risikovirksomheder skal have en miljøgodkendelse.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 3

Bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 gælder ikke tilsyn efter lov om forurenet jord.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 4 

Bekendtgørelsen gælder ikke tilsyn efter bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Senest opdateret d. 24-6-2021