Hvad omfatter et miljøtilsyn?

Kort fortalt handler et miljøtilsyn om, at du kontrollerer, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. forurener omgivelserne ud over det acceptable niveau, det vil sige overholder vilkår i godkendelser og tilladelser samt direkte bindende krav i bekendtgørelser.

Når du skal gennemgå virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. miljøforhold kan det omfatte:

  • emissioner til luft
  • lugt i omgivelserne
  • støj til omgivelserne
  • forhold, der kan medføre forurening af jord og grundvand
  • forhold, der kan medføre forurening af vandmiljøet
  • begrænsning af anvendelse af primære råstoffer og spild af råstoffer

Miljøtilsyn med emissioner af forurenende stoffer til luft og lugt kan fx omfatte kilder til forurening, luftafkast, ventilationssystemer og filteranlæg samt egenkontrol.

Når det handler om støj, kan du tage udgangspunkt i de støjende aktiviteter, der er på virksomheden eller husdyrbruget m.v. med fokus på fx støjreducerende foranstaltninger og egenkontrol.

Miljøtilsyn med jord- og grundvandsforhold kan omfatte kontrol med, hvordan fx affald, olie, kemikalier, gødning og råvarer håndteres og opbevares med henblik på at undgå spild til omgivelserne. Håndtering kan fx omfatte transport internt på virksomhedens og husdyrbrugets m.v. område samt aftapning. Her kan du fx have fokus på, om der er risiko for, at spild og lækager kan medføre forurening af jord og grundvand.

Fokus på risiko for forurening af vandmiljøet kan omfatte kontrol med opbevaring og håndtering af fx affald, olie, kemikalier, gødning, husdyrgødning, opbevaring af ensilage og råvarer. Du kan fx have fokus på, om spild kan løbe i afløb eller til omgivelserne og videre til dræn vandløb, sø eller hav.

Udnyttelse af råstoffer kan omfatte fokus på flowet af råvarerne gennem hele produktionsprocessen.

Hvis virksomheden eller husdyrbruget m.v. har en eller flere godkendelser eller tilladelser, så omfatter tilsynet kontrol med, om disse vilkår er overholdt. Det samme gælder for generelle regler, fx krav i branchebekendtgørelser; autoværkstedsbekendtgørelsenmaskinværkstedsbekendtgørelsenbekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg m.fl.).

 

Senest opdateret d. 24-6-2021