Hvem er omfattet?

Miljøtilsynsbekendtgørelsen gælder for virksomheder, husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Her kan du læse om, hvilke typer af virksomheder og husdyrbrug m.v. der er omfattet af hvilke regler.

Virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn

Tilsyn med virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, er underlagt alle regler i miljøtilsynsbekendtgørelsen (kapitel 1-5). Det omfatter regler om tilsynsplanlægning, mindstekrav til tilsynsaktivitet (kapitel 2) og tilsynsrapport (kapitel 3) samt regler for afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf (kapitel 4). Bemærk, at bekendtgørelsens overgangsbestemmelser i kapitel 5 fortsat kan være relevante.

Du kan læse mere om, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der er omfattet af § 1, stk. 2, i afsnittet ”Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn?”.

Virksomheder omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, men undtaget af nogle af bekendtgørelsens krav

Tilsyn med visse virksomheder er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, men undtaget af nogle af bekendtgørelsens krav, herunder kravet om miljørisikovurdering. I afsnittet ”Virksomheder omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, men undtaget af nogle af bekendtgørelsens krav” kan du læse om de regler, der gælder for ferskvandsdambrug og for mellemstore fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn.

Øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.

Tilsyn med virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, er alene omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1 (Anvendelsesområde og definitioner) og kapitel 4 (Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgivelse af oplysninger og offentliggørelse heraf). Desuden kan visse overgangsbestemmelser i kapitel 5 (Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser) fortsat være relevante.

Du kan læse mere om, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der kun er omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1, 4 og 5 i afsnittet ”Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er alene omfattet af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser?”.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

Senest opdateret d. 24-6-2021