Hvilke regler gælder i forhold til øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.?

Krav i henhold til bekendtgørelsens kapitel 1, 4 og 5

For virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn (øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.), skal du afgive og offentliggøre visse oplysninger, som er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 4.

Du kan læse om, hvilke oplysninger der skal afgives, og hvilke oplysninger der skal offentliggøres i afsnittet ”Afgivelse og offentliggørelse af oplysninger”. Du skal endvidere være opmærksom på, at bekendtgørelsens kapitel 5 indeholder en række overgangsbestemmelser, som forsat kan være relevante.

Bemærk at udbringningsarealer for husdyrgødning efter den 1. august 2017 ikke længere er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, jf. § 22, stk. 5. Som tilsynsmyndighed skal du i stedet tilrettelægge dit almindelige tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven, så du mindst hvert 6. år påser, at sådanne ejendomme overholder reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelses) kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald.  

Den almindelige tilsynspligt

Selvom en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. ikke er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, har du som tilsynsmyndighed en almindelig tilsynspligt i forhold til overholdelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven samt de regler, der er fastsat med hjemmel i lovene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, og § 66, stk. 2, og husdyrbruglovens § 44, stk. 1.

Du er endvidere forpligtet til at føre tilsyn med at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i tilladelser overholdes. Der er tale om en pligt til at føre et aktivt tilsyn, så det kan konstateres, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder loven og de administrativt fastsatte regler, tilladelser og påbud. Ligeledes har du pligt til at gennemføre de nødvendige håndhævelser jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 68-70 og husdyrbruglovens §§ 46-48.

Faktaboks - Et aktivt tilsyn

Et aktivt tilsyn beror på en konkret vurdering af, hvad der i hvert enkelt tilfælde er nødvendigt for at sikre en effektiv kontrol med lovenes overholdelse. Ved et aktivt tilsyn skal du sikre:

  1. at forurening fra virksomheden eller husdyrbruget m.v., der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud ikke giver anledning til uønskede miljøeffekter eller risiko herfor,
  2. at fornødne tilladelser og godkendelser foreligger som forudsat i miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven,
  3. at meddelte tilladelser og godkendelser overholdes,
  4. at relevante sager om forurening kommer i behandling og afgøres efter miljøbeskyttelseslovens og husdyrbruglovens regler herom.

Tilsyn skal desuden være opsøgende – det er ikke tilstrækkeligt alene at reagere på klager. Du skal under alle omstændigheder foretage tilsyn:

  • når indholdet af en afgørelse – fx et påbud eller forbud – indicerer et behov herfor
  • når der modtages klager eller anmeldelser, som ikke er åbenbart grundløse eller bagatelagtige
  • når der foreligger en konkret begrundet mistanke om ulovlig adfærd

Krav i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen

Du skal være opmærksom på visse krav, når du tilrettelægger tilsyn med ejendomme, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 53, stk. 2, skal kommunen mindst hvert 6. år påse, at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn.

Læs mere om tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsen i Husdyrvejledningen.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 22 - om overgangsbestemmelser (Kapitel 5)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn ophæves.

Stk. 3. Tilsynsmyndighederne skal opdatere stamdata vedrørende virksomhedstype, jf. § 18, for de virksomheder, som ikke før den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som med virkning fra den 1. juli 2016 var omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, og for de virksomheder, som ikke før den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som fra den 1. januar 2017 var omfattet af bilag 1 til samme bekendtgørelse, til det relevante listepunkt, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden fastsætter en ny tilsynsfrekvens for de i stk. 3 nævnte virksomheder efter de regler, som gælder for virksomheder omfattet af kategori 2.

Stk. 5. For arealer, der før den 1. august 2017 var godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn anvendelse for de tilsyn og godkendelser, som fandt sted inden den 1. august 2017.

Stk. 6. Tilsynsmyndighederne skal senest 31. marts 2019 opdatere stamdata, jf. § 18, stk. 1, nr. 12-14, for virksomheder omfattet af § 18. 

Senest opdateret d. 24-6-2021

Faktaboks - Et aktivt tilsyn

Du kan læse mere om tilsyn efter husdyrgødnings-bekendtgørelsen i Husdyrvejledningen