Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er alene omfattet af bekendtgørelsens øvrige bestemmelser?

Virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, er alene omfattet af kravene i miljøtilsynsbekendtgørelsens kapitel 1, 4 og 5. Det omfatter kravet om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger. 

Af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 3 fremgår de forpligtelser, der påhviler tilsynsmyndigheden for ”øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.”, men det er ikke præciseret nærmere, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der er tale om.

Øvrige virksomheder

Begrebet ”virksomhed” er defineret i § 2, nr. 2, som ”virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter”. Begrebet skal som udgangspunkt tolkes i lyset af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, hvor det fremgår, at bekendtgørelsen gælder for virksomhedsrettede/husdyrbrugsrettede miljøtilsyn. Du kan læse om bekendtgørelsens anvendelsesområde i afsnittet ”Bekendtgørelsens indhold, hjemmelsgrundlag og anvendelsesområde”.

Tilsyn med forurenende virksomheder, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 9, omfatter tilsyn med erhvervsmæssige virksomheder. Det er ikke afgørende, om en virksomhed drives på forretningsmæssig basis. Miljøbeskyttelseslovens § 42, der indeholder hjemmel til at udstede påbud om at nedbringe forureningen og gennemføre bestemte foranstaltninger, gælder for alle former for virksomhed, der har samme karakter og tilsvarende forureningsforhold, som en egentlig erhvervsvirksomhed.

Begrebet "øvrige virksomheder" vil som udgangspunkt dække virksomheder, jf. ovenstående, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

I afsnittet ”Hvilke pligter der gælder i forhold til øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.” kan du læse om, hvilke forpligtelser du særligt skal være opmærksom på. 

Øvrige husdyrbrug m.v.

Begrebet "øvrige husdyrbrug m.v." vil som udgangspunkt dække landbrug og aktiviteter, hvor kommunen er tilsynsmyndighed inden for anvendelsesområderne af husdyrbruglovenhusdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Samtidig skal der stadig være tale om husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Kommunen skal være opmærksom på de ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn. Hvis disse ejendomme er blevet anmeldt efter de nye regler i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen), uden at det har udløst krav om tilladelse eller godkendelse, vil ejendommen ikke længere være omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, jf. § 1, stk. 2. Dog vil ejendommen stadig være omfattet af kapitel 1, 4 og 5.

I afsnittet ”Hvilke pligter der gælder i forhold til øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.” kan du læse om, hvilke forpligtelser du særligt skal være opmærksom på. 

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 2

Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 14, stk 3

Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3.

Senest opdateret d. 24-6-2021