Virksomheder omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, men undtaget af nogle af bekendtgørelsens krav

Tilsyn med visse virksomheder er omfattet af bekendtgørelsens kapitel 2 (Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål) og kapitel 3 (Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister), men undtaget fra nogle af bekendtgørelsens krav i disse kapitler, herunder kravet om (en særskilt) miljørisikovurdering. Her kan du læse om de regler, der gælder for dambrug og mellemstore fyringsanlæg.

Ferskvandsdambrug

Ferskvandsdambrug, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen), er underlagt dambrugsbekendtgørelsens krav om mindst et tilsynsbesøg om året. Derfor skal du hverken foretage miljørisikovurdering eller fastsætte tilsynsfrekvens efter miljøtilsynsbekendtgørelsens regler for denne type virksomheder. Det fremgår af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 3.

Fysiske tilsyn med disse dambrug indgår heller ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. § 10, stk. 2. Du kan læse mere om, hvilke tilsyn, der indgår i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten i afsnittet ”Tilsynsplanlægning og frekvenser”.

I afsnittet "Afgivelser og offentliggørelse af oplysninger" kan du læse om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om tilsyn med ferskvandsdambrug.

Mellemstore fyringsanlæg

Mellemstore fyringsanlæg, som teknisk og forureningsmæssigt er forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der er omfattet kravet om regelmæssige tilsyn, betragtes som en del af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Disse fyringsanlæg skal indgå i den samlede miljørisikovurdering, som tilsynsmyndigheden foretager af den samlede virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du skal derfor ikke foretage en særskilt miljørisikovurdering af anlæggene. Det fremgår af § 4, stk. 4.

Faktaboks - Teknisk og forureningsmæssigt forbundet

For at være ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” med en anden virksomhed eller husdyrbrug m.v., skal følgende tre kriterier som udgangspunkt alle være opfyldt:

  1. Aktiviteterne skal være nært forbundet i en direkte operationel forstand, således at den ene aktivitet ikke kan udføres uden den anden
  2. Mellemstore fyringsanlæg skal være integreret i et teknisk forløb med den virksomhed eller det husdyrbrug m.v., som er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn
  3. Mellemstore fyringsanlæg skal bidrage til den samlede forurening. Det er ikke en forudsætning, at der er tale om det samme stof eller forurening

Du kan læse mere om, hvad der forstås ved ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” i Miljøstyrelsens Godkendelsesvejledning

Du skal endvidere være opmærksom på, at tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet § 1, stk. 2, nr. 1-7, ikke indgår særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 10, stk. 4. Du kan læse mere om, hvilke tilsyn der indgår i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten i afsnittet ”Tilsynsplanlægning og frekvenser”.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 1 og 2

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,

3) husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse,

4) ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. nr. 3, i dette stykke, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, og

8) mellemstore fyringsanlæg med

a) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som var i drift den 20. december 2018 eller senere,

b) en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2025, eller

c) en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er defineret som et bestående fyringsanlæg i samme bekendtgørelse, fra den 1. januar 2030.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4

Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, og som er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal miljørisikovurderes som et enkelt anlæg.

Stk. 4. Der skal ikke foretages en særskilt miljørisikovurdering af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, hvis det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 10

Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Tilsyn på to eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Senest opdateret d. 24-6-2021