Tilsynsrapport og offentliggørelse af udvalgte oplysninger

Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en tilsynsrapport og offentliggøre en række udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten på Digital MiljøAdministration, DMA, efter hvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn . Det fremgår af § 11 (krav om tilsynsrapport og minimumskrav til denne) og §§ 12-13 (offentliggørelse af udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten).

Oplysningerne, som skal offentliggøres, skal vise, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er ført tilsyn med. 

Du skal være opmærksom på, at kravet om offentliggørelse af udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten også gælder de virksomheder, som fx er undtaget kravet om miljørisikovurdering. Dambrug er eksempelvis undtaget kravet om en risikovurdering, men er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn og skal derfor overholde øvrige krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder kravet om offentliggørelse af udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten.

Du kan læse mere her:

Hvad er en tilsynsrapport og hvilke krav er gældende generelt?

Kravet om at udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport efter hvert fysisk tilsyn har sit udspring i EU´s direktiv om industrielle emissioner, Artikel 23, stk. 6, hvor kravet gælder for ”hver inspektion på anlægsområdet”.

En tilsynsrapport er et skriftligt dokument udarbejdet af tilsynsmyndigheden. Tilsynsrapporten indeholder en beskrivelse af observationer og konklusioner fra tilsynet, så både tilsynsmyndighed og virksomheden/husdyrbruget efterfølgende kan følge op på nødvendige forhold.

Ud over de 8 oplysninger, som tilsynsrapporten som minimum skal indeholde jf. § 11, stk. 1 (minimumskrav til tilsynsrapporten), og som skal offentliggøres jf. § 12, kan en tilsynsrapport indeholde oplysninger om fx opfølgning på seneste tilsyn, uddybende oplysninger om relevante miljø-, indretnings- og driftsforhold og andre oplysninger, som kan være relevante for virksomheden eller husdyrbruget m.v. Det kan fx være oplysninger om ny lovgivning, ændret planstatus i virksomhedens omgivelser, generelle branchetiltag eller lignende. I afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger – Oplysninger om tilsyn” kan du læse om, hvad du som myndighed skal være særlig opmærksom på, hvis du vælger at offentliggøre tilsynsrapporter, der indeholder oplysninger ud over minimumskravene, jf. § 11, stk. 1.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige krav til tilsynsrapportens indhold i henhold til retssikkerhedslovens § 8 for tilsyn, hvor der er konstateret overtrædelse af lovgivningen. I disse tilfælde skal rapporten give et udførligt og dækkende indtryk af tilsynets forløb. Som minimum er der normalt behov for i rapporten at notere oplysninger om tilsynets formål, tidspunktet for tilsynet, hvilke personer der var til stede, om der blev anvendt tvang ved gennemførelsen, og hvilke genstande der eventuelt blev taget i myndighedernes besiddelse. Du kan læse mere om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/2005 om vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 11

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  1. Baggrunden for tilsynet.
  2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
  5. Hvad der er ført tilsyn med.
  6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.
  7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
  8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest to måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 12 - om offentliggørelse af tilsynsrapporter og opfølgning på håndhævelser (Kapitel 3)

Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af § 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 13

De oplysninger, der er nævnt i § 11, og som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg.

Senest opdateret d. 24-6-2021