Hvornår skal du offentliggøre udvalgte oplysninger fra tilsynet?

Du skal offentliggøre udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten efter hvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn.

Kravet om offentliggørelse af oplysningerne gælder både for planlagte fysiske tilsyn (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn) og for ikke planlagte fysiske tilsyn (§ 9-tilsyn) og opstartstilsyn) - uanset tilsynets omfang. I afsnittet "Tilsynskategorier- og typer" kan du læse mere om de forskellige tilsynskategorier.

Offentliggørelsen skal ske senest 4 måneder efter et fysisk tilsyn har fundet sted. Det fremgår af § 12, stk. 1.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 12 - om offentliggørelse af tilsynsrapporter og opfølgning på håndhævelser (Kapitel 3)

Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af § 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Senest opdateret d. 24-6-2021