Prioriteret tilsyn

Et prioriteret tilsyn er et planlagt tilsyn, som du gennemfører ud over basistilsynet. Kun virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, er underlagt reglerne om prioriterede tilsyn. Et prioriteret tilsyn kan være et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn, jf. § 2, nr. 9.

På et prioriteret tilsyn gennemgår du de forhold og aktiviteter, hvor virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt ved miljørisikovurderingen, og som altså er årsag til den hyppigere tilsynsfrekvens. Se eksempler på, hvad et prioriteret tilsyn kan omfatte ved høj score i henholdsvis parameter A, B, C, D eller E.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et projekt om anvendelse af auditteknik i miljøtilsynet, Miljøtilsyn med auditteknik. Formålet er at føje nye vinkler til tilsynet ved fx at bidrage til at sikre, at miljøforholdene hele tiden er i orden - også efter tilsynet. Et andet formål er at højne virksomhedens erkendelsesniveau og miljøsikkerhed gennem dialog. Auditteknikker er særligt egnede, når et tilsyn har fokus på et afgrænset område, hvor du gerne vil lidt mere i dybden, som fx på et prioriteret tilsyn. I den tilhørende rapport finder du bl.a. inspiration til konkrete spørgsmål, du kan stille i relation til miljøledelse, egenkontrol, opbevaring af affald og kemikalier m.v.

Hvis du som tilsynsmyndighed bliver opmærksom på ulovlige forhold på et prioriteret tilsyn, har du pligt til at sikre, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Det gælder også, hvis forholdet eller aktiviteten, som det ulovlige forhold relaterer sig til, ikke er årsag til den hyppigere tilsynsfrekvens. Det er dog ikke meningen, at du som myndighed på et prioriteret tilsyn skal kontrollere alle virksomhedens og husdyrbrugets m.v. miljøforhold.

Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, er et prioriteret tilsyn. Tilsyn af denne type, kaldes i daglig tale kampagnetilsyn.

Prioriterede tilsyn tæller med i opfyldelsen af den fastlagte tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v.

Prioriterede fysiske tilsyn bidrager til opfyldelse af årsmålet for myndighedens tilsynsindsats. Bemærk dog, at årsmålet er et mål for, hvor mange virksomheder eller husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år. Det betyder, at hvis der gennemføres flere fysiske tilsyn inden for samme kalenderår på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., fx et fysisk prioriteret tilsyn og et fysisk § 9-tilsyn, tæller det kun som én besøgt virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du kan læse mere om årsmål og tilsynsplanlægning i afsnittet "Tilsynsplanlægning og frekvenser".

I afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn", kan du læse mere om at afgive oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 9

Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn ud over basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021