Tilsynskampagne

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Du kan finde inspiration til tilsynskampagner i myndighedens 4-årige tilsynsplan, som indeholder en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område. En tilsynskampagne er defineret i tilsynsbekendtgørelsens § 2, nr. 10 og kravene om udførelse og offentliggørelse af kampagnerne fremgår af § 7. 

Som tilsynsmyndighed skal du gennemføre to tilsynskampagner om året. Hver kampagne skal inkludere tilsyn på en eller flere virksomheder eller husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn.

Omfang af en tilsynskampagne

Det er op til tilsynsmyndighederne at fastlægge omfang og ambitionsniveau for tilsynskampagnerne. Miljøstyrelsens Håndbog for tilsynskampagner indeholder en række gode råd og anvisninger på, hvordan du kan tilrettelægge og gennemføre kampagnerne, samt hvordan du kan vurdere effekten af kampagnerne.

På Miljøstyrelsens hjemmeside under Tilsynskampagner, kan du finde inspiration til kampagnetemaer og se eksempler på kampagnemateriale. Du finder en oversigt over gennemførte og offentliggjorte tilsynskampagner i Digital MiljøAdministration (DMA), rapporten "Tilsynskampagner".

Miljøstyrelsen har udarbejdet et projekt om anvendelse af auditteknik i miljøtilsynet, Miljøtilsyn med audit teknik. Formålet er at føje nye vinkler til tilsynet ved fx at bidrage til at sikre, at miljøforholdene hele tiden er i orden - også efter tilsynet. Et andet formål er at højne virksomhedens erkendelsesniveau og miljøsikkerhed gennem dialog. Auditteknikker er særligt egnede, når et tilsyn har fokus på et afgrænset område, hvor du gerne vil lidt mere i dybden, som fx på et kampagnetilsyn. I den tilhørende rapport finder du bl.a. inspiration til konkrete spørgsmål, du kan stille i relation til miljøledelse, egenkontrol, opbevaring af affald og kemikalier m.v.

En tilsynskampagne kan i særlige tilfælde gennemføres uden, at der føres tilsyn. Hvis I fx gennemfører en informationskampagne målrettet en branche om, hvilke regler der gælder, hvor I besøger en række virksomheder og husdyrbrug m.v., men ikke fører tilsyn, er der tale om en tilsynskampagne uden tilsyn.

Evaluering og offentliggørelse af konklusion 

Når kampagnen er gennemført og evalueret skal oplysninger om den samlede konklusion af kampagnen, herunder titel, mål og effekter offentliggøres på DMA. Det fremgår af § 7.

I afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger – Miljøtilsynsplan og tilsynskampagner” kan du læse om, hvilke begrænsninger du skal være opmærksom på, når du afgiver og offentliggør oplysninger om tilsynskampagner.

Hvem kan omfattes af en tilsynskampagne?

Virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn 

En tilsynskampagne, som den er defineret i miljøtilsynsbekendtgørelsen, har udelukkende til hensigt at omfatte de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Kampagnens hovedmålgruppe skal altså findes inden for denne type virksomheder og husdyrbrug m.v.

Virksomheder og husdyrbrug m.v., der ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn

En tilsynskampagne kan godt omfatte virksomheder eller husdyrbrug m.v., der ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Det kræver blot, at kampagnen også omfatter virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, og at der er tale om et fælles tema. Du skal i givet fald være opmærksom på, at kampagnetilsyn på andre virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, ikke tæller med i opnåelse af årsmålene for myndighedens tilsynsindsats.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 10

Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 7, er et prioriteret tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 7 - om tilsynskampagner (Kapitel 2)

Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør den samlede konklusion af sin indsats løbende i forbindelse med hver enkelt tilsynskampagne, herunder mål, effekter og titel på kampagnen.

Stk. 3. Offentliggørelsen, jf. stk. 2, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode.

Senest opdateret d. 24-6-2021