§ 9-tilsyn

Kun virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, er underlagt reglerne om § 9-tilsyn. § 9-tilsyn er tilsyn, som du fører ud over de planlagte tilsyn, som led i tilsynsmyndighedens pligt til at føre et aktivt tilsyn. § 9-tilsyn er altså tilsyn, der ligger ud over de tilsyn, der planlægges for perioden mellem to basistilsyn med henblik på at opfylde tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug m.v.  Du kan læse mere om, hvornår du skal føre § 9-tilsyn, i afsnittet "Situationer, hvor der skal føres § 9-tilsyn".

Vær opmærksom på, at lignende krav om, at myndigheden skal føre et aktivt tilsyn, gælder for virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Det kan du læse mere om i afsnittet "Hvilke pligter der gælder i forhold til øvrige virksomheder og landbrug m.v.”. Sådanne tilsyn kategoriseres som "Øvrige tilsyn".

Du kan føre et § 9-tilsyn som et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn. Hvorvidt du gennemfører tilsynet som et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn beror på en vurdering, som du foretager i den enkelte situation.

§ 9-tilsyn tæller ikke med i opfyldelsen af den fastlagte tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v.

Fysiske § 9-tilsyn bidrager som hovedregel til opfyldelse af årsmålet for myndighedens tilsynsindsats. Bemærk dog, at årsmålet er et mål for, hvor mange virksomheder eller husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år. Det betyder, at hvis der gennemføres flere fysiske tilsyn inden for samme kalenderår på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., fx et fysisk § 9-tilsyn og et fysisk basistilsyn, tæller det kun som én besøgt virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du kan læse mere om årsmål og tilsynsplanlægning i afsnittet "Tilsynsplanlægning og frekvenser".

Du skal være opmærksom på, at tilsyn du udfører som opfølgning på, at der er konstateret overtrædelse af love, regler og afgørelser, aldrig kan kategoriseres som et planlagt tilsyn (basistilsynprioriteret tilsyn eller kampagnetilsyn), fordi du ikke kan forudse tilsynet. Hvis du samme dag, som du fører et basistilsyn, også følger op på en væsentlig overtrædelse, er der tale om to tilsyn; et basistilsyn og et § 9-tilsyn.

Du kan læse mere om afgivelse af oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier i afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn".

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 9

Udover de tilsyn, der er fastsat i §§ 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021