Situationer, hvor der skal føres § 9-tilsyn

I § 9 er der tre situationer, hvor du altid skal føre tilsyn:

1. hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld

Modtager du en væsentlig miljøklage eller underretning om et væsentligt miljøuheld, skal der hurtigst muligt udføres et tilsyn. Om der er tale om en væsentlig klage eller et væsentligt miljøuheld vil bero på en konkret vurdering.

I tilfælde, hvor en miljøklage eller et miljøuheld kan knyttes til overtrædelse af love, regler og afgørelser, kan nedenstående vejledning under punkt 3 bruges til at vurdere, om der er tale om en væsentlig miljøklage eller et væsentlig miljøuheld.

2. når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes

Du kan vælge at føre tilsyn med en virksomhed eller et husdyrbrug før meddelelse af en godkendelse eller revurdering, hvis det er relevant, fx for at sikre at sagen er tilstrækkelig belyst. Det kan fx være for at sikre, at væsentlige miljøforhold og særlige relaterede komplekse forhold vedrørende miljø, proces og produktion m.m. er tilstrækkeligt belyst. I Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder og Miljøstyrelsens vejledning om husdyrgodkendelse, kan du læse mere om reglerne for godkendelse og revurdering af virksomheder og husdyrbryg.

3. senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn

Hvis du på et tilsyn (basis/relateret tilsynprioriteret tilsynkampagnetilsynopstartstilsyn eller § 9-tilsyn) konstaterer væsentlig overtrædelse af love, regler og afgørelser, skal du senest 6 måneder efter gennemføre yderligere et tilsyn (et § 9-tilsyn)

Om der er tale om en væsentlig overtrædelse beror på en konkret vurdering. Væsentlige overtrædelser kan være, at love, regler og afgørelser eller emissionsgrænseværdier og miljøkvalitetsstandarder ikke er overholdt. Det kan også være, at hensigten med reguleringen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. ikke er opfyldt (at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod forurening og at tage forholdsregler mod forurening). En væsentlig overtrædelse kan være, hvor du som myndighed vurderer, at konsekvensen for miljøet enten er, har været eller kan blive stor som følge af fx:

  • bevis for utilstrækkelig vedligeholdelse eller utilstrækkelig overvågning af miljømæssigt relevante dele af anlæg eller manglende dokumentation herfor
  • drift af et anlæg uden godkendelse (for anlæg eller ændring af anlæg, der kræver godkendelse)
  • væsentlig overskridelse af den maksimalt tilladte affaldsopbevaringskapacitet
  • opbevaring af farligt affald på ubeskyttet jord 

Andre situationer

En anden årsag til at føre aktivt tilsyn - ud over basis/relateret tilsynprioriteret tilsynkampagnetilsyn (og for visse virksomheder opstartstilsyn) - kan være, at en virksomhed eller husdyrbrug m.v. ophører med at være i drift. Der er ikke specifikke krav til, at du skal føre tilsyn, hvis en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. er under nedlukning. Du bør dog føre tilsyn, hvis der er en potentiel forureningsrisiko, fx for at sikre, at oplag af råvarer eller affald ikke kan give anledning til forurening. Godkendelsespligtige virksomheder får typisk fastsat vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og at stedet skal efterlades i tilfredsstillende tilstand. Du kan læse mere om vilkår relateret til ophør, i "Miljøstyrelsens godkendelsesvejledning", afsnit 3.4.2, Fastsættelse af vilkår. For virksomheder, der er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, er der tilsvarende krav.

Også andre forhold kan give dig en anledning til at føre aktivt tilsyn ud over basis/relateret tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn (og for visse virksomheder opstartstilsyn). Det kan fx være henvendelser fra andre myndigheder, myndighedens egne observationer, information i medier eller anonyme henvendelser, der giver begrundet mistanke om risiko for forurening.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om miljøgodkendelse af visse virksomheder i Miljøstyrelsens Vejledning om miljøgodkendelse

Læs mere om godkendelse af husdyrbrug på Husdyrgodkendelse.dk

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 9

Udover de tilsyn, der er fastsat i §§ 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021