Administrative tilsyn

Et administrativt tilsyn er et tilsyn, hvor du fx gennemgår dokumentation i form af skriftligt materiale, fx analyserapporter. Et administrativt tilsyn kan også omfatte andet, fx hvis der er forhold, der skal undersøges nærmere for at du kan vurdere, om der er sket overtrædelser. Det administrative tilsyn foregår typisk i forvaltningen. 

Hvis du både besigtiger aktiviteter og udfører en administrativ gennemgang af dokumentation i forbindelse med et tilsynsbesøg, kategoriseres tilsynet som et fysisk tilsyn.

Et opstartstilsyn kan ikke udføres som et administrativt tilsyn, jf. § 2, nr. 11. Et basistilsyn kan ikke udføres som et "rent" administrativt tilsyn, jf. § 2, nr. 8.

Administrative tilsyn bidrager ikke til at opfylde årsmålet for myndighedens tilsynsindsats.

Du kan læse mere om at afgive oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier i afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn".

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 8

Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Udbringningsarealerne omfattes ikke af basistilsynet. På husdyrbrug med produktion af smågrise, der tildeles receptpligtig medicinsk zink, omfatter basistilsynet dog også tilsyn med overholdelse af de regler i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der er rettet mod husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig medicinsk zink. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 9

Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn ud over basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 10

Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 7, er et prioriteret tilsyn.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 11

Opstartstilsyn: Et fysisk tilsyn for virksomheder, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, eller anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, medmindre anlægget er etableret i tilknytning til et anlæg eller en virksomhed, som allerede er etableret, og som er omfattet af § 1, stk. 2, og som etablerer sig for første gang. I opstartstilsynet gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold og identificerer de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 9

Udover de tilsyn, der er fastsat i §§ 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021