Fysiske tilsyn

Et fysisk tilsyn er et tilsyn, hvor du aflægger en virksomhed eller husdyrbrug m.v. et besøg på den lokalitet, hvorfra forureningen, der reguleres, udledes. Et fysisk tilsyn er derfor en besigtigelse af en virksomheds eller husdyrbrugets m.v. miljøforhold.

Et besøg på et havbrug ude på lokaliteten er fx et fysisk tilsyn. Et besøg som udelukkende finder sted på havbrugets hovedkontor beliggende på land, hvor der udelukkende foretages gennemgang af dokumentation, er derimod ikke et fysisk tilsyn, men et administrativt tilsyn.

Et § 9-tilsyn, der gennemføres før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, nr. 2, er et fysisk tilsyn, hvis et eller flere forhold eller aktiviteter besigtiges.

Der er også tale om et fysisk tilsyn, hvis du fører tilsyn i virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. nærområde, som fx en lugtrundering, støjrundering eller tilsyn med udledninger og recipient.

Hvis du både besigtiger aktiviteter og udfører en administrativ gennemgang af dokumentation i forbindelse med et tilsynsbesøg, kategoriseres hele tilsynet som et fysisk tilsyn.

Alle kategorier af tilsyn kan udføres som fysiske tilsyn, jf. § 2, nr. 8, 9, 10 og 11 samt § 9.

Du kan læse mere om afgivelse af oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier i afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn".

Fysiske tilsyn, som du udfører på de virksomheder og husdyrbrug m.v., som din myndighed er ansvarlig for at føre regelmæssige tilsyn med, bidrager som hovedregel til at opfylde årsmålet for myndighedens tilsynsindsats. Bemærk dog, at årsmålet er et mål for, hvor mange virksomheder eller husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år. Det betyder, at hvis der gennemføres flere fysiske tilsyn inden for samme kalenderår på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., fx et fysisk prioriteret tilsyn og et fysisk §-9 tilsyn, tæller det kun som én besøgt virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du kan læse mere om tilsynsplanlægning i afsnittet "Tilsynsplanlægning og frekvenser" . 

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 8

Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Udbringningsarealerne omfattes ikke af basistilsynet. På husdyrbrug med produktion af smågrise, der tildeles receptpligtig medicinsk zink, omfatter basistilsynet dog også tilsyn med overholdelse af de regler i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der er rettet mod husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig medicinsk zink. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 9

Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn ud over basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 10

Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 7, er et prioriteret tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 11

Opstartstilsyn: Et fysisk tilsyn for virksomheder, som er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, eller anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, medmindre anlægget er etableret i tilknytning til et anlæg eller en virksomhed, som allerede er etableret, og som er omfattet af § 1, stk. 2, og som etablerer sig for første gang. I opstartstilsynet gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold og identificerer de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 9

Udover de tilsyn, der er fastsat i §§ 5-8, skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021