Basistilsyn

Et basistilsyn er et planlagt tilsyn, hvor du gennemgår virksomhedens og husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold relateret til miljøtilsynet, jf. § 2, nr. 8. Kun virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, er underlagt reglerne om basistilsyn.

Der skal som minimum indgå ét tilsynsbesøg (fysisk tilsyn) i et basistilsyn.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemgå alle virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. miljøforhold på ét tilsyn, kan du afholde flere relaterede tilsyn. Det kan være både fysiske tilsyn og administrative tilsyn, jf. § 2, nr. 8. Et basistilsyn begynder, når du indleder din gennemgang af virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold. Alle tilsyn, der indgår i et basistilsyn, skal føres inden for en periode, der svarer til frekvensen for basistilsynet for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v. Vær opmærksom på, at du løbende skal afgive oplysninger om hvert relateret tilsyn. Basistilsynet afsluttes, når du har gennemført alle de relaterede tilsyn.

Forberedelse og opfølgning er en del af det, der ligger i at gennemføre et tilsyn. Forberedelse og opfølgning kan således ikke betragtes som et ”særskilt tilsyn”, men er en naturlig integreret del af ethvert tilsyn.

Gennemgang af dokumentation for egenkontrol og anden dokumentation, der løbende sendes til tilsynsmyndigheden, er et relateret administrativt tilsyn, da det er en del af gennemgangen af de samlede miljøforhold. Fx resultat af præstationskontrol i luftafkast, der fremsendes til myndigheden med en fast frekvens.

Basistilsyn tæller med i opfyldelse af den fastlagte tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v. Et basistilsyn, der består af flere relaterede tilsyn, tæller med, når alle relaterede tilsyn er gennemført.

Fysiske tilsyn, som du gennemfører som en del af et basistilsyn, bidrager som hovedregel til opfyldelse af årsmålet for myndighedens tilsynsindsats. Bemærk dog, at årsmålet er et mål for, hvor mange virksomheder eller husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år. Det betyder, at hvis der gennemføres flere fysiske tilsyn inden for samme kalenderår på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., fx. flere fysiske relaterede tilsyn, tæller det kun som én besøgt virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du kan læse mere om årsmål og tilsynsplanlægning i afsnittet "Tilsynsplanlægning og frekvenser".

I afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn", kan du læse mere om at afgive oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 8

Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Udbringningsarealerne omfattes ikke af basistilsynet. På husdyrbrug med produktion af smågrise, der tildeles receptpligtig medicinsk zink, omfatter basistilsynet dog også tilsyn med overholdelse af de regler i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., der er rettet mod husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet med receptpligtig medicinsk zink. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg.

Senest opdateret d. 24-6-2021