Hvilke oplysninger fra tilsynsrapporten skal offentliggøres?

De oplysninger, som du skal offentligøre fra tilsynsrapporten i henhold til § 12 efter et fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., er de 8 punkter, der er oplistet i § 11:

 1. Baggrunden for tilsynet. Her oplyses tilsynskategorien og en begrundelse for, hvorfor der er ført tilsyn på netop denne virksomhed eller dette husdyrbrug m.v. Hvis fx tilsynet er et § 9-tilsyn kan du oplyse, hvilken type hændelse der har udløst tilsynet, fx naboklage eller uheld. Ved et prioriteret tilsyn kan du angive, på hvilken parameter i risikoscoren der er scoret højt. Om kampagnetilsyn kan du oplyse begrundelsen for, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. er udvalgt til kampagnen.

 2. Navn, adresse, CVR. nr. og evt. P-nummer eller evt. CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v. CVR-nr. skal suppleres med oplysninger om enten et P-nummer eller et CHR-nummer, hvis virksomheden eller husdyrbruget m.v. har et sådant nummer. Ud fra oplysningerne skal man kunne identificere, hvor tilsynet har fundet sted. Det betyder, at hvis virksomheden er i CVR registreret med et P-nummer, skal dette P-nummer afgives, og hvis husdyrbruget m.v. er i CHR registreret med et CHR-nummer, skal dette CHR-nummer afgives.
 3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Her skal du oplyse de overordnede aktiviteter, der forekommer på virksomheden eller husdyrbruget m.v. Det kan ske ved angivelse af branche eller listepunktsbeskrivelse, fx ”Fremstilling af gummivarer (E 205)”, ”Savværk (E 77) med fyringsanlæg (G 201)” eller ”Fjerkræhold godkendt efter § 16 a”.
   
 4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
   
 5. Hvad der er ført tilsyn med, fx om tilsynet har omfattet alle virksomhedens/husdyrbrugets m.v. miljøforhold (basistilsyn) eller, hvilke udvalgte forhold eller delaktiviteter der er ført tilsyn med. Der kan fx være ført tilsyn med virksomhedens energianlæg, virksomhedens støj- og luftemissioner eller med husdyrbrugets håndtering af gødning.
   
 6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant. Tilsyn med overholdelse af jordforureningsloven er ikke en del af miljøtilsynet, jf. § 1, stk. 3, men hvis du på et miljøtilsyn konstaterer forhold, der giver mistanke om en jordforurening, skal du oplyse om det i rapporten. Den videre sagsbehandling, herunder evt. håndhævelse med hjemmel i jordforureningsloven, skal du derimod ikke afgive oplysninger om på Digital MiljøAdministration (DMA), jf. § 12, stk. 4. Du kan læse mere om forholdet mellem miljøtilsynsbekendtgørelsen og jordforureningsloven i afsnittet ”Forholdet til jordforureningsloven”.
   
 7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v., altså om tilsynet har afstedkommet håndhævelser. Oplysningerne, der offentliggøres om tilsynet, skal beskrive om de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsynet, overholdes, jf. § 11, stk. 1. Derfor bør det også angives, hvilke forhold der er håndhævet. Læs mere om, hvilke håndhævelser m.v. der skal afgives oplysninger om i afsnittet ”Henstillinger, håndhævelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser”.

 8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om tilsynsmyndigheden på den baggrund har meddelt påbud, forbud eller indskærpelser. Her skal du offentliggøre oplysninger om konklusionen på resultat af egenkontrol, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har indsendt i perioden fra seneste fysiske tilsyn frem til det aktuelle tilsyn. Konklusionen på egenkontrollen, fx om der er konstateret overholdelse eller overskridelse af emissionsvilkår, skal suppleres med oplysninger om eventuelle håndhævelser meddelt på baggrund af resultaterne af egenkontrollen.

Du kan læse mere om offentliggørelse af tilsynsoplysninger i afsnittet ”Oplysninger om tilsyn" samt i afsnittet "Begrænsningerne i afgivelse af oplysninger i afsnittet – oplysninger om tilsyn”. Foruden offentliggørelse af de udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten, er der en række andre krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om offentliggørelse af oplysninger. 

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)

Faktaboks – P-nummer og CHR-nummer

P-nummer (produktionsenheds-nummer): Hvis en juridisk enhed har aktiviteter på flere adresser, har de underliggende produktionsenheder oftest hvert sit p-nummer.

P-nummeret findes i det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

CHR er Miljø- og Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugRegister, hvor alle besætninger skal være registreret.

CHR-nummeret findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 3

Bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 gælder ikke tilsyn efter lov om forurenet jord.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 11

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 1. Baggrunden for tilsynet.
 2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
 3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
 4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
 5. Hvad der er ført tilsyn med.
 6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.
 7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
 8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest to måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 12 - om offentliggørelse af tilsynsrapporter og opfølgning på håndhævelser (Kapitel 3)

Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af § 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021