3.4.4 Selve offentliggørelsen

Offentliggørelse af de udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten skal ske senest 4 måneder efter, tilsynet har fundet sted, jf. § 12, stk. 1. Offentliggørelse skal ske på Digital MiljøAdministration (DMA).

For at kunne offentliggøre oplysningerne, skal virksomheden eller husdyrbruget m.v. være registreret i DMA. Læs mere i afsnittet ”Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v.”.

I forbindelse med offentliggørelsen skal du orientere offentligheden om muligheden for aktindsigt i de øvrige oplysninger, du er i besiddelse af som tilsynsmyndighed, efter reglerne i miljøoplysningsloven. Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 12, stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller ikke krav til, hvordan du orienterer offentligheden. Orienteringen kan fx ske ved at anvende den skabelon, der ligger i DMA (se hvordan i DMA´s vejledning til ”Indlæs tilsyn”, som du finder under "Vejledninger til indlæs data") eller ved at indsætte orienteringen i filen med udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten, der offentliggøres på DMA.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 12 - om offentliggørelse af tilsynsrapporter og opfølgning på håndhævelser (Kapitel 3)

Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af § 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Senest opdateret d. 24-6-2021