Årlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet

Senest den 1. april hvert år skal du bekræfte, at data om tilsyns- og godkendelsesarbejdet er afgivet og verificeret for det forudgående kalenderår samt indsende din myndigheds skriftlige vurdering af og bemærkninger til de indberettede data. Det fremgår af § 17.

Du skal benytte modulet "Årlig tilsynsindberetning", under "Indlæs data" i Digital MiljøAdministration (DMA). Indberetningen er delt op i tre dele: en afgørelsesdel, en tilsynsdel og en håndhævelsesdel. I indberetningsskemaerne genereres der automatisk en sammenstilling på aggregeret form af de oplysninger og data, som din kommune har afgivet i løbet af året. Det er oplysningerne i disse indberetningsskemaer, du skal bekræfte, at du har afgivet og verificeret. 

I DMA under "Indlæs data" og "Vejledninger til indlæs data", kan du få adgang til vejledningen "Tilsynsindberetning", som kan guide dig detaljeret igennem, hvordan du bekræfter, at data er verificeret og afgivet. Du skal være logget ind på DMA for at få adgang til indberetningsskemaer og vejledning.

Du finder desuden yderligere oplysninger her:

Husk også, at I løbende skal offentliggøre konklusionerne på de tilsynskampagner I gennemfører. Det kan du læse mere om i afsnittet, tilsynskampagner.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 17  - om den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter § 51 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, efter § 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og efter § 93, stk. 1 og 2, og § 94 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende:

  1. Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven.
  2. Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke.
  3. Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)