Verificering af data

Før du påbegynder at verificere data iht. § 17, stk. 1, skal du sikre, at I har afgivet alle relevante data til Digital Miljøadministration (DMA), - og for hele kalenderåret. Også selvom der ikke er gået 4 måneder siden fx et tilsyn har fundet sted eller en håndhævelse er meddelt, som er den generelle frist for afgivelse af sådanne oplysninger.

Sammentællingerne i skemaerne viser de data, du som tilsyns- og godkendelsesmyndighed har afgivet til DMA, enten direkte eller via et fagsystem.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne i indberetningsskemaet og dine egne opgørelser, så skal du sikre dig, at eventuelle fejl i afgivelser af data til DMA bliver rettet, inden du bekræfter årsindberetningen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, om der er overensstemmelse mellem, hvordan sammentællingerne sker i dine interne opgørelser og i DMA.

Som hjælp til fejlfindingen kan du ved at klikke på de autogenerede tal i indberetningsskemaet se, hvilke data der ligger til grund for DMA’s sammentælling. På den måde har du mulighed for at se, hvor der eventuelt er sket fejl i afgivelsen af data. Herefter kan du rette fejlregistreringerne.

I løbet af et kalenderår kan der ske ændringer, som fx at virksomheder eller husdyrbrug m.v. skifter virksomhedsgruppe, kategori eller myndighed, sammenlægges eller bliver inaktive. DMA sørger automatisk for, at tilsynsindberetningen altid viser de opdaterede registreringer for virksomheder og husdyrbrug m.v. hos din myndighed inden for de relevante virksomhedsgrupper. DMA viser også udførte tilsyn og meddelte afgørelser og håndhævelser m.v. for kalenderåret.

Tilsyn, der er udført på virksomheder eller husdyrbrug m.v., som i løbet af kalenderåret har skiftet virksomhedsgruppe eller kategori, tælles med under den virksomhedsgruppe eller kategori, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. var omfattet af, da tilsynet blev udført. Inaktive virksomheder og husdyrbrug m.v., som fik et tilsynsbesøg, inden de blev inaktive, tælles også med. Tilsyn udført på virksomheder og husdyrbrug m.v., som inden for kalenderåret har skiftet myndighed, tælles med hos den myndighed, som har udført tilsynet, og tilsvarende tælles en håndhævelse med hos den myndighed, som meddelte håndhævelsen. Desuden tælles håndhævelser med, også selvom virksomheden eller husdyrbruget m.v. er blevet inaktiv efter meddelelse af en håndhævelse.

Du kan læse mere i vejledningen "Tilsynsindberetning" i DMA om, hvordan de forskellige ændringer tæller med i de aggregerede data.

I afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger”, kan du finde oplysning om, hvad du skal være opmærksom på, når du verificerer dine data.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 17  - om den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter § 51 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, efter § 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og efter § 93, stk. 1 og 2, og § 94 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende:

  1. Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven.
  2. Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke.
  3. Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen

Senest opdateret d. 24-6-2021