Afgivelse af oplysninger, der skal afgives årligt

Inden du bekræfter, at I har afgivet og verificeret alle data, skal du som tilsyns- og godkendelsesmyndighed tilføje følgende oplysninger i indberetningsskemaet i Digital Miljøadministration (DMA):

 • oplysninger om brugerbetaling for godkendelses- og tilsynsarbejdet, der er, eller vil blive, opkrævet for indberetningsåret (fra 1. januar til 31. december). Dette følger af tilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 4 og § 15, stk. 3, samt godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 3, maskinværkstedsbekendtgørelsens § 45, stk. 3 og bekendtgørelse om miljøkrav for mellestore fyringsanlæg § 94, stk. 1.

  Når du afgiver oplysninger om brugerbetaling iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen, skal du være opmærksom på, at der er tale om en anden gruppering, en anden periodeafgrænsning og en anden kategorisering af tidsforbruget, end den der er fastsat i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Hvor perioden for opkrævning af brugerbetaling iht. brugerbetalingsbekendtgørelsen er fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, følger afgivelse af oplysninger iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen kalenderåret. Kategorisering af tidsforbrug ved opkrævning af brugerbetaling skal ske iht. de kategorier, der er angivet i brugerbetalingsbekendtgørelsen bilag 2, afsnit 3. Kategorisering af brugerbetaling ved afgivelse af oplysninger til DMA, skal ske fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3 til tilsynsbekendtgørelsen. Endeligt grupperes brugerbetaling for revurderingsarbejde sammen med brugerbetaling af godkendelsesarbejde ved afgivelse af oplysninger til DMA. Ved opkrævning af brugerbetaling iht. brugerbetalingsbekendtgørelsen, medregnes revurderingsarbejde under tilsyn. Læs mere om brugerbetaling i afsnittet ”Brugerbetaling”.
 • antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger på virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven fordelt på virksomhedsgrupperne i bekendtgørelsens bilag 3, jf. § 17, stk. 2, nr. 1. Dette gælder for både virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn og virksomheder og husdyrbrug m.v, der ikke er omfattet.
 • antal tilsyn (”Øvrige tilsyn”) fordelt på virksomhedsgrupperne i bekendtgørelsens bilag 3, for virksomheder og husdyrbrug m.v. der ikke er omfattet af kravet om regelmæssig tilsyn, hvis oplysningerne ikke er afgivet løbende, jf. § 14, stk. 3.
 • antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser samt selvhjælpshandlinger og politianmeldelser på virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og ikke er omfattet af kravet om regelmæssig tilsyn, fordelt på virksomhedsgrupperne i bekendtgørelsens bilag 3, hvis oplysningerne ikke er afgivet løbende, jf. § 14, stk. 3.
 • antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser i forbindelse med markstakke, jf. § 17, stk. 2, nr. 2. Hvis du i forbindelse med indlæsning af påbud, forbud, indskærpelser har angivet markstakke (under ”Miljøforhold”), har DMA optalt dem.
 • antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser som vedrører reglerne i eller afgørelse efter kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, samt en række regler i kapitel 5-8 og 10, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 17, stk. 2 nr. 3.
 • en vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, du afgiver eller offentliggør, herunder bemærkninger til oplysninger om godkendelser og revurderinger der afgives i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 56, afgørelser om fravigelse af krav der afgives i medfør af maskinværkstedsbekendtgørelsens § 45 samt registreringer og afgørelser om skærpede, supplerende krav eller dispensation der offentliggøres i medfør af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg § 93, jf. § 17, stk. 1.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 14 - om afgivelse af oplysninger om tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling for tilsyn (Kapitel 4)

For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Dato for tilsynets udførelse.

4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk).

6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, § 9-tilsyn, øvrige tilsyn).

7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug.

8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. oplyse, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger samt datoen herfor. For de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, skal det desuden oplyses, hvorvidt der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor.

Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for tilsyn årligt senest den 1. april for tilsyn for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 15 - om afgivelse af oplysninger om afgørelser for husdyrbrug m.v. (Kapitel 4)

For husdyrbrug m.v. afgiver godkendelsesmyndigheden, efter hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller revurdering efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, herunder efter hvilken bestemmelse husdyrgodkendelsen eller -tilladelsen er meddelt.

4) Dato for afgørelsen.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden afgiver samtidig kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for godkendelse og tilladelse, efter enten hver godkendelse og tilladelse, eller årligt senest den 1. april for godkendelse og tilladelse for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. For hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, oplyses desuden følgende:

1) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

2) Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 17  - om den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter § 51 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, efter § 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og efter § 93, stk. 1 og 2, og § 94 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende:

 1. Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven.
 2. Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke.
 3. Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Senest opdateret d. 24-6-2021