Oplysninger om tilsyn

Oplysninger om tilsyn skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 5. Offentliggørelse af oplysninger om tilsyn jf. § 11, stk. 1, nr. 1-8, og § 14, stk. 1 og 3, skal ske med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven, jf. § 11, stk. 3, og § 20, stk. 6. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger der er undtaget fra aktindsigt i afsnittet ”Miljøoplysningsloven”.

I afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse - Oplysninger om tilsyn”, kan du læse om, hvilke oplysninger om tilsyn der er tale om.

Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen

Hvis du alene afgiver og offentliggør de oplysninger, der er nævnt i § 11, stk. 1, nr. 1-8 (udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten) og § 14, stk. 1 (oplysninger om tilsyn) forventes det ikke, at der vil opstå fortrolighedsspørgsmål m.v. Som tilsynsmyndighed skal du dog altid sikre, at afgivelsen og offentliggørelsen kan ske lovligt, herunder i henhold til forvaltningsloven, miljøoplysningsloven og databeskyttelsesreglerne.

Du skal endvidere være opmærksom på, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. forud for offentliggørelsen af udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten skal orienteres om, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort, jf. § 11, stk. 2. Du kan læse mere om dette i afsnittet ”Forudgående orientering af virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen”.

Særligt for oplysninger omfattet af databeskyttelsesreglerne

Oplysninger, som kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (personoplysninger), er omfattet af databeskyttelsesreglerne og skal behandles i overensstemmelse med disse regler. Grundlaget for afgivelsen og offentliggørelsen af de personoplysninger, som skal afgives i henhold til § 14, stk. 1, og som skal offentliggøres i henhold til § 12, stk. 1, og 20, stk. 1, nr. 1, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da afgivelsen/offentliggørelsen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler myndigheden. Det betyder, at du ikke behøver at undersøge, hvilken behandlingshjemmel der ligger til grund for afgivelsen/offentliggørelsen af disse oplysninger.

Du kan læse mere om nogle af de øvrige databeskyttelsesregler samt om, hvilke oplysninger reglerne omfatter i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”.

Begrænsninger i offentliggørelse af flere oplysninger fra tilsynsrapporten, end dem der er nævnt i miljøtilsynsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1-8

Hvis du vælger at offentliggøre flere oplysninger om tilsyn, end dem der er nævnt i miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx en tilsynsrapport, der indeholder oplysninger, som går videre end det, der kræves offentliggjort i henhold til § 11, stk. 1, nr. 1-8, skal du altid foretage en konkret vurdering af, hvorvidt offentliggørelsen kan ske lovligt. Det kan fx være en tilsynsrapport med uddybende prosa, billeder m.v.

I afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger”, kan du se, hvilke generelle overvejelser, du bl.a. skal inddrage inden du offentliggør flere oplysninger, end krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Vær endvidere opmærksom på, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. skal orienteres om, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort forud for offentliggørelsen, jf. § 11, stk. 2. Du kan læse mere om dette i afsnittet ”Forudgående orientering af virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen”.

Offentliggørelse af oplysninger fra tilsynsrapporten kan som udgangspunkt ske med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Oplysningerne er således beskyttet i samme omfang, som hvis der søges aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Når du anvender undtagelsesbestemmelserne, som er nævnt i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, skal du foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesse i, at oplysninger offentliggøres over for de interesser, der varetages ved at undtage oplysningerne fra offentliggørelse. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, fx om helbredsforhold, eller andre fortrolige personoplysninger, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 12, stk.1, nr. 1 (1985-loven), vil anvendelse af den konkrete afvejningsregel i almindelighed indebære, at oplysninger skal undtages fra offentliggørelsen. Det skyldes, at miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 2, stiller særlige krav til beskyttelse af fortrolige personoplysninger.

Er der tale om oplysninger, som kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (personoplysninger), skal du derudover vurdere, om offentliggørelse er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler om behandling af personoplysninger. Du kan læse mere i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”.

I det følgende kan du læse om, hvilke (andre) oplysninger du særlig skal være opmærksom på i forbindelse med offentliggørelsen. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold

Retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven omfatter som udgangspunkt ikke oplysninger om ”enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold”, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1 (1985-loven) og miljøoplysningslovens § 2, stk. 1.

Anvendelse af miljøoplysningslovens konkrete afvejningsregel på følsomme personoplysninger eller andre fortrolige personoplysninger, vil i almindelighed indebære, at denne type oplysninger skal undtages fra offentliggørelse. Derimod vil emissionsoplysninger, der indgår i tilsynsmyndighedernes sager vedrørende enkelmandsejede virksomheder, hvor der ikke er tale om et strafbart forhold, som udgangspunkt være omfattet af retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Du kan læse om offentliggørelse af emissionsoplysninger i afsnittet ”Miljøoplysningsloven”.

Oplysninger af rent objektiv karakter samt fx oplysning om, hvem der har deltaget i tilsynet, er som udgangspunkt ikke omfattet af undtagelsen. Behandling, herunder offentliggørelse, af sådanne (almindelige) personoplysninger, som er omfattet af retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven, skal dog altid ske med respekt for databeskyttelsesreglerne. I de tilfælde, hvor der ikke gælder en lovbestemt pligt til offentliggørelse af oplysningerne, må du foretage en konkret vurdering af, om offentliggørelsen lovligt kan finde sted. Du kan læse mere i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”. 

Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om fysiske personer, herunder oplysninger om personligt drevne virksomheder

En oplysning om, at du som tilsynsmyndighed har konstateret, at en fysisk person, herunder en personligt drevet virksomhed eller husdyrbrug m.v. (fx en enkeltmandsvirksomhed) overtræder loven på en sådan måde, at der kan være grundlag for et straffeansvar, og at du eventuelt har anmeldt forholdet til politiet, vil som udgangspunkt være en så kvalificeret oplysning om et muligt strafbart forhold, at oplysningen er fortrolig, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1.

Det følger af § 14, stk. 2, § 17, stk. 2, nr. 1, og § 20, stk. 1, nr. 3, at oplysninger om, at der er foretaget en politianmeldelse eller selvhjælpshandling på en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne, hverken skal afgives til Miljøstyrelsen eller offentliggøres med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Ligeledes skal du undlade at angive oplysning om, at du har konstateret overtrædelse af loven på en sådan måde, at der kan være grundlag for et straffeansvar, hvis du vælger at offentliggøre flere oplysninger end krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx en tilsynsrapport, der indeholder uddybende prosa, billeder m.v. Det følger af § 17, stk. 2, nr. 1, at oplysninger om politianmeldelser og selvhjælpshandlinger på virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af databeskyttelsesreglerne alene skal afgives til Miljøstyrelsen og offentliggøres årligt i aggregeret form, dvs. som et samlet antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Oplysninger om juridiske personer

Oplysninger om juridiske personers strafbare forhold er ikke omfattet af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1 (1985-loven). Der er dog særlige grunde til at være tilbageholdende med offentliggørelsen af oplysninger om juridiske personers strafbare forhold, herunder bl.a. et væsentligt hensyn til efterforskningen, jf. § offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 3 (1985-loven).

Offentliggørelse af oplysninger om juridiske personers strafbare forhold vil endvidere ofte være af særlig indgribende betydning for de virksomheder eller de husdyrbrug m.v., som oplysningerne vedrører. Offentliggørelse af oplysninger om, at der er foretaget en politianmeldelse af eller selvhjælpshandling hos en juridisk person skal derfor, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, ske uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Ligeledes skal du undlade at afgive oplysning om, at du har konstateret overtrædelse af loven på en sådan måde, at der kan være grundlag for et straffeansvar, og har anmeldt forholdet til politiet, hvis du vælger at offentliggøre flere oplysninger end krævet i miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx en tilsynsrapport, der indeholder uddybende prosa, billeder m.v. Bemærk dog, at oplysninger om, at der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor, skal afgives til Miljøstyrelsen med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. jf. § 14, stk. 2.

I afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse - henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser ", kan du læse mere om afgivelse af oplysninger om politianmeldelse eller selvhjælpshandling. I afsnittet "Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger - henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser", kan du læse mere om de væsentligste begrænsninger, du skal være opmærksom på, når du afgiver og offentliggøre oplysninger om strafbare forhold.

Oplysninger vedrørende produktions- eller forretningsforhold m.v.

Oplysninger vedrørende produktions- eller forretningsforhold m.v., som er omfattet af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 (1985-loven), skal som udgangspunkt undtages fra offentliggørelsen. Undtagelsen omfatter oplysninger vedrørende produktions- eller forretningsforhold m.v., og det skal samtidig være af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at oplysningerne ikke videregives. Heri ligger en vurdering af, om offentliggørelse af oplysningerne indebærer en nærliggende risiko for økonomisk skade af betydning.

Oplysninger, der omhandler statens sikkerhed eller rigets forsvar

Det følger af offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1 (1985-loven), at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar. Denne undtagelse kan være relevant fx for risikovirksomheder.

Særligt for øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.

Det følger af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 3, og § 20, stk. 1, nr. 1, at oplysninger om tilsyn, jf. § 14, stk. 1, på øvrige virksomheder eller husdyrbrug m.v. enten kan afgives og offentliggøres med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., eller fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3 i aggregeret form.

Som forvaltningsmyndighed skal du overholde de almindelige forvaltningsretlige principper, hvilket bl.a. betyder, at dit valg om at afgive og offentliggøre oplysninger jf. § 14, stk. 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. skal være sagligt begrundet.

Oplysninger om tilsyn på øvrige virksomheder og husdyrbrug, jf. § 14, stk. 1, som du har valgt at afgive og offentliggøre med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., og som kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (personoplysninger), er omfattet af databeskyttelsesregler og skal behandles i overensstemmelse med disse regler. Grundlaget for afgivelsen og offentliggørelsen af de personoplysninger, som kan afgives i henhold til § 14, stk. 3, og som kan offentliggøres i henhold § 20, stk. 1, nr. 1, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra, c og e.

Du kan læse mere om nogle af de øvrige databeskyttelsesregler samt om, hvilke oplysninger reglerne omfatter i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”.

Vil du vide mere?

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 11

Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 1. Baggrunden for tilsynet.
 2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
 3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
 4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
 5. Hvad der er ført tilsyn med.
 6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant.
 7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
 8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest to måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 12 - om offentliggørelse af tilsynsrapporter og opfølgning på håndhævelser (Kapitel 3)

Tilsynsmyndigheden offentliggør de oplysninger, der fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-8, samt dato for offentliggørelse med de begrænsninger, der følger af § 11, stk. 3, senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 11, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 1-3 og stk. 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 14 - om afgivelse af oplysninger om tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling for tilsyn (Kapitel 4)

For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Dato for tilsynets udførelse.

4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk).

6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, § 9-tilsyn, øvrige tilsyn).

7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug.

8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. oplyse, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger samt datoen herfor. For de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, skal det desuden oplyses, hvorvidt der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor.

Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for tilsyn årligt senest den 1. april for tilsyn for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 17  - om den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter § 51 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, efter § 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og efter § 93, stk. 1 og 2, og § 94 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende:

 1. Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven.
 2. Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke.
 3. Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 20 - om hvornår de enkelte oplysninger skal afgives/offentliggøres og hvilke oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden (kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende:

1) De oplysninger, der fremgår af § 14, stk. 1, nr. 1-7 og stk. 3 og 4, § 15, idet offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 3, sker fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 1-7 og 9-14, og stk. 2-4.

2) Når der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, i stedet kan offentliggøres fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3.

3) Når der er meddelt henstillinger, foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Stk. 2. Oplysninger om henstillinger, jf. § 14, stk. 2, og de i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger bliver stillet til rådighed for tilsyns- og godkendelsesmyndighederne via den i § 19 nævnte digitale løsning. De i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger om en virksomhed eller et husdyrbrug vil også være tilgængelige for den virksomhed eller det husdyrbrug, som oplysningerne vedrører.

Stk. 3. Offentliggørelse af oplysningerne i § 14, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2, jf. stk. 1, skal ske senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 1, 2 og 4, skal ske senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse af oplysningerne efter § 14, stk. 3 og 4, § 15, stk. 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, skal ske senest den 1. april det efterfølgende år, idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, og § 15, stk. 3, dog i stedet kan offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, eller afgørelsen er truffet.

Stk. 4. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 5. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsyns- og godkendelsesmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 6. Offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 7. Offentliggørelse og videregivelse, jf. stk. 1-5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 8. Ved offentliggørelse af oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser, jf. § 14, stk. 2, og stk. 3, hvis oplysningerne afgives efter hvert tilsyn, og de i § 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger, orienterer tilsyns- og godkendelsesmyndigheden virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen forud herfor. Der er ingen særskilt oplysningspligt efter denne bestemmelse, i det omfang opfyldelsen af denne forpligtelse allerede følger af databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens bestemmelser om oplysningspligt.

Senest opdateret d. 24-6-2021