Henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser

Oplysninger om, at der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger, og om hvorvidt der på virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne, er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning, jf. § 14, stk. 5. Offentliggørelse af oplysningerne jf. § 14, stk. 2 og 3, skal ske med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven, jf. § 20, stk. 6. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger der er undtaget fra aktindsigt i afsnittet ”Miljøoplysningsloven”.

Efter § 20, stk. 8, skal du orientere virksomheden eller husdyrbruget m.v. om, at oplysninger om påbud, forbud eller indskærpelser vil blive offentliggjort. Du kan læse mere i afsnittet ”Forudgående orientering af virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen”.

Afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om henstillinger, påbud, forbud eller indskærpelser

Særligt for oplysninger omfattet af databeskyttelsesreglerne

Alene oplysningen om, at en identificeret eller identificerbar fysisk person er meddelt påbud, forbud eller indskærpelse, vil som udgangspunkt ikke udgøre en personoplysning om strafbart forhold, som er omfattet af særlige krav til behandling i henhold til databeskyttelseslovens § 8.

Afgivelse og offentliggørelse af de personoplysninger om påbud, forbud eller indskærpelser, som skal afgives i henhold til § 14, stk. 2, og offentliggøres i henhold til § 20, stk. 1, nr. 2, har et lovligt grundlag, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da afgivelsen/offentliggørelsen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler myndigheden. Det betyder, at du ikke behøver at undersøge, hvilken behandlingshjemmel der ligger til grund for afgivelsen/offentliggørelsen af disse oplysninger.

Du kan læse mere om nogle af de øvrige databeskyttelsesregler samt om, hvilke oplysninger reglerne omfatter i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”.

Særligt for øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v.

Det følger af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 3, og § 20, stk. 1, nr. 2, at oplysninger om påbud, forbud eller indskærpelser, jf. § 14, stk. 2, enten kan afgives og offentliggøres med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., eller fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3. Oplysninger om henstillinger kan, jf. § 14, stk. 3, enten afgives med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., eller fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3. Oplysninger om henstillinger skal dog altid offentliggøres uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., jf. § 20, stk. 1, nr. 3.

Som forvaltningsmyndighed skal du overholde de almindelige forvaltningsretlige principper, hvilket bl.a. betyder, at dit valg om at afgive og offentliggøre oplysninger jf. § 14, stk. 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. skal være sagligt begrundet.

Oplysninger om påbud, forbud eller indskærpelser over for øvrige virksomheder eller husdyrbrug m.v., jf. § 14, stk. 2, som du har valgt at afgive og offentliggøre med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., og som kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (personoplysninger), er omfattet af databeskyttelsesreglerne og skal behandles i overensstemmelse med disse regler. Grundlaget for afgivelsen og offentliggørelsen af de personoplysninger, som kan afgives i henhold til § 14, stk. 3, og som kan offentliggøres i henhold til § 20, stk. 1, nr. 2, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra, c og e.  

Du kan læse mere om nogle af de øvrige databeskyttelsesregler samt om, hvilke oplysninger reglerne omfatter i afsnittet ”Databeskyttelsesregler”.

Afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om politianmeldelser og selvhjælpshandlinger

Oplysninger omfattet af databeskyttelsesreglerne

En oplysning om, at du som tilsynsmyndighed har konstateret, at en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet af databeskyttelsesreglerne, overtræder loven på en sådan måde, at der kan være grundlag for et straffeansvar, og at du eventuelt har anmeldt forholdet til politiet, vil som udgangspunkt være en så kvalificeret oplysning om et muligt strafbart forhold, at oplysningen er fortrolig, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1. Sådan en oplysning skal hverken afgives til Miljøstyrelsen eller offentliggøres med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Det følger af § 17, stk. 2, nr. 1, at oplysninger om politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, alene skal afgives til Miljøstyrelsen årligt i aggregeret form, dvs. som et samlet antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Oplysninger afgives i forbindelse med den årlige indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet for det aktuelle kalenderår. Oplysningerne skal, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, offentliggøres som et samlet antal, dvs. uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Inden du afgiver oplysning om, at der er foretaget politianmeldelse eller selvhjælpshandlinger med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., jf. § 14. stk. 2 og 3, skal du derfor altid sikre dig, at oplysningen ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Især mange mindre virksomheder og husdyrbrug er enkeltmandsvirksomheder og oplysningerne kan derfor være omfattet. Du kan finde oplysninger om virksomhedstype i det centrale virksomhedsregister, CVR.

Oplysninger ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne

For virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, og som ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne, skal oplysninger om, at der er foretaget politianmeldelser eller selvhjælpshandlinger, afgives til Miljøstyrelsen med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., jf. § 14, stk. 2. Det samme er gældende for virksomheder og husdyrbrug m.v., der ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, og som ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne, hvis I har valgt at afgive oplysninger for disse efter hvert tilsyn.

Vær opmærksom på, at oplysningerne om, at der er foretaget politianmeldelser eller selvhjælpshandlinger skal offentliggøres uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., jf. § 20, stk. 1, nr. 3. I praksis betyder det, at oplysninger, der løbende afgives til Miljøstyrelsen med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v. om politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne, alene offentliggøres på DMA som et samlet tal for hver tilsynsmyndighed løbende inden for det aktuelle kalenderår.

Vil du vide mere?

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 14 - om afgivelse af oplysninger om tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling for tilsyn (Kapitel 4)

For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Dato for tilsynets udførelse.

4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk).

6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, § 9-tilsyn, øvrige tilsyn).

7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug.

8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. oplyse, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger samt datoen herfor. For de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, skal det desuden oplyses, hvorvidt der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor.

Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for tilsyn årligt senest den 1. april for tilsyn for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 17  - om den årlige indberetning til Miljøstyrelsen (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning, indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de oplysninger, der skal meddeles efter §§ 14 og 15 i denne bekendtgørelse, efter § 51 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, efter § 45 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller og efter § 93, stk. 1 og 2, og § 94 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal endvidere hvert år senest den 1. april til Miljøstyrelsen om det forudgående år oplyse følgende:

  1. Antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af persondataloven.
  2. Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser vedrørende forhold, som berører markstakke.
  3. Antal påbud, forbud, indskærpelser, henstillinger, selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, som vedrører reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 20 - om hvornår de enkelte oplysninger skal afgives/offentliggøres og hvilke oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden (kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende:

1) De oplysninger, der fremgår af § 14, stk. 1, nr. 1-7 og stk. 3 og 4, § 15, idet offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 3, sker fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3, § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 1-7 og 9-14, og stk. 2-4.

2) Når der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, med angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v., idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, i stedet kan offentliggøres fordelt på de relevante grupper, som fremgår af bilag 3.

3) Når der er meddelt henstillinger, foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser, jf. § 14, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, uden angivelse af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Stk. 2. Oplysninger om henstillinger, jf. § 14, stk. 2, og de i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger bliver stillet til rådighed for tilsyns- og godkendelsesmyndighederne via den i § 19 nævnte digitale løsning. De i § 18, stk. 1, nr. 8, nævnte oplysninger om en virksomhed eller et husdyrbrug vil også være tilgængelige for den virksomhed eller det husdyrbrug, som oplysningerne vedrører.

Stk. 3. Offentliggørelse af oplysningerne i § 14, stk. 1, nr. 1-7, og stk. 2, jf. stk. 1, skal ske senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og offentliggørelse af oplysningerne i § 15, stk. 1, 2 og 4, skal ske senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse af oplysningerne efter § 14, stk. 3 og 4, § 15, stk. 3, og § 17, stk. 2, nr. 1, skal ske senest den 1. april det efterfølgende år, idet oplysningerne efter § 14, stk. 3, og § 15, stk. 3, dog i stedet kan offentliggøres senest fire måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, eller afgørelsen er truffet.

Stk. 4. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Stk. 5. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsyns- og godkendelsesmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 6. Offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 7. Offentliggørelse og videregivelse, jf. stk. 1-5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 8. Ved offentliggørelse af oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser, jf. § 14, stk. 2, og stk. 3, hvis oplysningerne afgives efter hvert tilsyn, og de i § 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger, orienterer tilsyns- og godkendelsesmyndigheden virksomheden eller husdyrbruget m.v. om offentliggørelsen forud herfor. Der er ingen særskilt oplysningspligt efter denne bestemmelse, i det omfang opfyldelsen af denne forpligtelse allerede følger af databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens bestemmelser om oplysningspligt.

Senest opdateret d. 24-6-2021