Parameter D

Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse

DimensionKonsekvens
Hvorfor?

Grænseværdier for emissioner til luft, jord- eller vandmiljøet er det acceptable niveau for, hvordan en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. må påvirke omgivelserne.

De regler, som virksomheden eller husdyrbruget er underlagt, afspejler konsekvensen af en potentiel forurening. Jo mere omfattende reguleringen er, desto større er konsekvensen. For nogle husdyrbrug er det dog brugets størrelse, du skal bruge som indikator. 

Hvordan anvendes parameteren?

Du skal være opmærksom på, at virksomheder og husdyrbrug m.v. skal scores efter forskellige kriterier.

Virksomheder

En række virksomheder har vilkår meddelt i en miljøgodkendelse eller som et § 42-påbud (ikke-godkendelsespligtige virksomheder) om begrænsning af emissioner til luft, jord eller vandmiljø. For nogle virksomheder er emissioner reguleret i anden generel lovgivning, fx branchebekendtgørelser m.v.

Scoren fastsættes efter, om virksomheden har emissionsvilkår eller emissioner, der reguleres i anden generel lovgivning, samt om virksomheden er omfattet af kravet om at indberette data i henhold til bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR).

Husdyrbrug

Scoren for husdyrbrug m.v. fastsættes efter, hvilken lovgivning husdyrbruget er reguleret efter eller husdyrproduktionens størrelse opgjort i antal dyreenheder (DE). 

D - Score 1

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "1"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser (D1).

Husdyrbrug

Husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år, ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller husdyrbrug med en tilladelse efter § 10 i de tidligere gældende regler i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med højst 75 dyreenheder.

D - Score 3

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "3"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser (D1)

Husdyrbrug

Husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, eller husdyrbrug med en godkendelse efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder, og højst 250 dyreenheder. 

D - Score 5

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "5"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer (D2).

Husdyrbrug

Husdyrbrug omfattet af § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller husdyrbrug med en godkendelse efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse med mere end 250 dyreenheder. 

Senest opdateret d. 24-6-2021