Hvornår skal du foretage miljørisikovurderingen?

Nye virksomheder

Du skal gennemføre miljørisikovurderingen, når du har fået kendskab til, at en virksomhed eller husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, og som etablerer sig for første gang, er i drift.

Læs mere om, fra hvilket tidspunkt der er tilsynspligt, i afsnittet "Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er omfattet bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn?" – "Hvornår er en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn?".

Hvis der er tale om en virksomhed, hvor der skal gennemføres opstartstilsyn, skal du foretage miljørisikovurderingen umiddelbart efter, at opstartstilsynet er afsluttet.

Opdatering af miljørisikovurdering

Du skal opdatere miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter basistilsynprioriterede tilsyn og kampagnetilsyn. Det fremgår af § 4, stk. 5, og bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 5.

I nødvendigt omfang betyder, at du kun skal opdatere miljørisikovurderingen, hvis der er behov for, at scoren for et eller flere parametre skal ændres i forhold til den seneste vurdering af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Hvis et basistilsyn består af flere relaterede tilsyn, skal du tage stilling til om miljørisikovurderingen skal opdateres, når det samlede basistilsyn er afsluttet.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4

Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, og som er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal miljørisikovurderes som et enkelt anlæg.

Stk. 4. Der skal ikke foretages en særskilt miljørisikovurdering af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, hvis det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

Senest opdateret d. 24-6-2021