Step 1 - Scoring af virksomheden eller husdyrbruget m.v. ud fra 5 parametre

Du foretager miljørisikovurderingen med afsæt i din myndigheds miljøtilsynsplan, jf. § 4, stk. 1. Miljøtilsynsplanen indeholder fx en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område, og en beskrivelse af jeres procedurer for, hvordan I tilrettelægger og gennemfører tilsyn.

Miljørisikovurderingen gennemfører du som en screening på baggrund af din eksisterende viden om virksomheden eller husdyrbruget m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 1. Det er altså ikke meningen, at du skal gennemføre beregninger eller omfattende undersøgelser alene med henblik på at kunne risikoscore virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Der indgår 5 parametre i miljørisikovurderingen. De enkelte parametre (A, B, C, D og E) fremgår af bilag 1, afsnit 2 til bekendtgørelsen. Parametrene er inddelt i 2 grupper; sandsynlighed og konsekvens:

  • Sandsynlighed er opdelt i to parametre; A og B. De fortæller noget om sandsynligheden for, at der sker en forurening
  • Konsekvens er opdelt i 3 parametre; C, D og E. De fortæller noget om konsekvensen af den forurening, der kan forekomme eller forekommer fra virksomheden eller husdyrbruget m.v.

Miljørisikovurderingen er altså beskrevet gennem en sandsynligheds- og en konsekvens-dimension.

En virksomhed eller et husdyrbrug m.v. kan på hver af de 5 parametre få scoren 1, 3 eller 5, hvor 1 gives for den bedste præstation og 5 for den dårligste. Det fremgår af skemaet i bilag 1, afsnit 2 til bekendtgørelsen, hvornår du skal give scoren 1, 3 eller 5 for hver enkelt parameter. Du kan finde vejledning om, hvornår du skal give henholdsvis score 1, 3 eller 5 for hver enkelt parameter, her:

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 4

Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, og som er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal miljørisikovurderes som et enkelt anlæg.

Stk. 4. Der skal ikke foretages en særskilt miljørisikovurdering af anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, hvis det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med enten en virksomhed eller et husdyrbrug, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

Senest opdateret d. 24-6-2021