"Proceduren for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip (beredskabsplan)"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system) og score 3: virksomheder og husdyrbrug

Hvis der sker udslip af fx kemikalier eller farligt affald m.v. til luft, jord eller vandmiljø, skal virksomheden eller husdyrbruget m.v. vide, hvordan de skal forholde sig, så omfanget af og skader på det omgivne miljø begrænses mest muligt.

Proceduren for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip (beredskabsplan) kan fx omfatte:

  • hvem der er ansvarlig for beredskabsplanen, fx at medarbejderne er instrueret (afholdelse af øvelse e.l.)

  • liste over, hvem der skal underrettes i tilfælde af udslip og hvornår (fx 112, kommune, Miljøstyrelsen, renseanlæg, leder)

  • kort med placering af opsamlingsmateriel, betjeningssteder for afspærring af kloak og drænrør o.l., brand- og sikkerhedsudstyr, flugtveje m.v.

  • kort med placering af kloakafløb, drikkevandboringer, drænbrønde og -rør, udløbspunkter til vandløb m.v.

  • instruktion for, hvordan kloaker og drænrør afspærres, anlæg lukkes ned m.v.

  • beskrivelse af, hvor der er samlingsplads (i tilfælde af evakuering)

Det er væsentligt, at der findes dokumentation, så du som tilsynsmyndighed kan sikre dig, at procedurerne er fastlagte. Dokumentation kan fx være skriftlige beskrivelser/instruktioner. Alle former for medier kan anvendes, fx elektroniske filer, plancher, plakater, billeder og videoer.

Det er dig som tilsynsmyndighed, der afgør, om en procedure er tilstrækkelig.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021