Tilsynsoplysninger om virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn

Du kan først afgive oplysninger om tilsyn, når virksomheden er registreret i Digital MiljøAdministration (DMA) med de nødvendige stamoplysninger. Se afsnittet ”Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v.”.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, hvilke oplysninger du skal afgive til DMA, når du har udført et tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Det er følgende:

  • dato for, hvornår tilsynet er udført
  • om tilsynet er udført som et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn
  • hvilken kategori tilsyn, der er udført: basistilsynrelateret tilsynprioriteret tilsynkampagnetilsynopstartstilsyn§ 9-tilsyn eller øvrige tilsyn. Hvis et basistilsyn består af flere tilsyn (relaterede tilsyn), skal du afslutte basistilsynet og afgive oplysningerne herom til Miljøstyrelsen, når alle de relaterede tilsyn er gennemført. 
  • for husdyrbrug m.v.: det antal markstakke, der måtte være konstateret på tilsynet. Miljøstyrelsen videregiver - efter anmodning fra Kommissionen - oplysningerne om markstakke til brug for EU’s opfølgning på nitratdirektivet. En markstak er husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, der opbevares i marken (på ubefæstet areal)
  • om der – helt eller delvist – er ført tilsyn med visse paragraffer i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. Paragrafferne fremgår af § 14, stk. 1, nr. 8

Du skal afgive tilsynsoplysningerne på DMA, senest 4 måneder efter den dato, hvor du har udført tilsynet, jf. § 16. Vær opmærksom på, at oplysninger om tilsyn udført i december måned skal afgives senest 1. april det efterfølgende år, for at det er muligt at bekræfte, at alle data for det forudgående år er afgivet og verificeret, når I udarbejder den årlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet.

Faktaboks – kategori, tilsyn

Flere tilsyn på samme besøg:

Hvis du på samme tilsynsbesøg udfører flere kategorier af tilsyn, fx basistilsyn og kampagnetilsyn, skal du afgive data om besøget som to tilsyn.

Basistilsyn, hvor der afholdes flere relaterede tilsyn:

Vær opmærksom på, at du løbende skal afgive oplysninger om hvert relateret tilsyn. Basistilsynet afsluttes, når du har gennemført alle de relaterede tilsyn.

Særligt for ferskvandsdambrug

Tilsyn på ferskvandsdambrug udføres og registreres som basistilsynrelaterede tilsyn§ 9-tilsynkampagnetilsyn eller opstartstilsyn. Der udføres ikke prioriterede tilsyn på ferskvandsdambrug, da disse er undtaget af reglerne om miljørisikovurdering i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Læs mere om særreglerne for ferskvandsdambrug i ”Forholdet mellem miljøtilsynsbekendtgørelsen og andre regler” og ”Virksomheder undtaget af nogle af bekendtgørelsens krav”.

Særligt for tilsyn udført efter reglerne i risikobekendtgørelsen eller jordforureningsloven

Tilsyn udført efter reglerne i risikobekendtgørelsen eller i jordforureningsloven er ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om offentliggørelse. For virksomheder, der også reguleres efter risikobekendtgørelsen, skal du være opmærksom på, at der er særskilte krav til afgivelse af oplysninger om risikotilsyn, jf. risikobekendtgørelsens bilag 8.

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 14 - om afgivelse af oplysninger om tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling for tilsyn (Kapitel 4)

For hver virksomhed og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden efter hvert tilsyn følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Dato for tilsynets udførelse.

4) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Tilsynstype (administrativt eller fysisk).

6) Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn, § 9-tilsyn, øvrige tilsyn).

7) Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug.

8) Om tilsynet helt eller delvist har vedrørt reglerne i eller afgørelser efter kapitel 3 og 4 samt § 46, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 2, §§ 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 og 62, § 73, stk. 5, § 74, stk. 5, §§ 75 og 79, § 81, stk. 1, nr. 2, § 82, § 83, stk. 1, nr. 1 og 2, § 84, § 86, nr. 2, § 88 og § 90, stk. 2, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Dette gælder dog ikke reglerne om emissionsgrænseværdier for spormetaller og CO, reglerne om egenkontrol for spormetaller, reglen om indretning af målested og reglerne om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen for hver virksomhed og husdyrbrug m.v. oplyse, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger samt datoen herfor. For de virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, skal det desuden oplyses, hvorvidt der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor.

Stk. 3. For øvrige virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, som er omfattet af § 1, stk. 2, afgiver tilsynsmyndigheden oplysningerne efter stk. 1 og 2 efter enten hvert tilsyn eller oplysningerne i stk. 1, nr. 4-7 og stk. 2 årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår fordelt på de relevante grupper af virksomheder og husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for tilsyn årligt senest den 1. april for tilsyn for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 16 - om frist for afgivelse af oplysninger (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden afgiver de i § 14, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder efter, at tilsynet er udført, og de i § 15, stk. 1, 2 og 4, nævnte oplysninger til Miljøstyrelsen senest fire måneder efter, at afgørelsen er truffet. Det samme gælder afgivelsen af de i § 14, stk. 3, og § 15, stk. 3, nævnte oplysninger, hvis tilsyns- og godkendelsesmyndighederne har valgt at afgive disse efter hvert tilsyn eller hver godkendelse eller tilladelse

Senest opdateret d. 24-6-2021