Hvilke afgørelser skal der afgives og offentliggøres oplysninger om og kopi af på DMA?

Der skal afgives og offentliggøres oplysninger om og kopi af følgende afgørelser på Digital Miljøadministration (DMA)

- Iht. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 15

 • Godkendelser meddelt efter husdyrbruglovens § 16 a eller tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder afgørelser om ikke-godkendelsespligt og afslag på ansøgninger om tillægsgodkendelse til eksisterende husdyrbrug
 • Revurderinger meddelt efter husdyrbrugslovens § 39, jf. §§ 40 eller 41, dog ikke afgørelser om frafald af revurderinger efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2
 • Tilladelser efter husdyrbruglovens § 16 b eller § 10 i tidligere gældende regler i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder afgørelser om ikke-tilladelsespligt

- Iht. godkendelsesbekendtgørelsens § 56-58

 • Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, herunder afgørelser om ikke-godkendelsespligt og afslag på ansøgninger om tillægsgodkendelser til eksisterende virksomheder
 • Revurderinger meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. §§ 41 a og 41 b

- Iht. maskinværkstedsbekendtgørelsen, § 45-47

 • Afgørelser om skærpede eller supplerende krav
 • Afgørelser om dispensationer

 -Iht. bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, § 93

 • Afgørelser om skærpede eller supplerende krav
 • Afgørelser om dispensationer

Du skal være opmærksom på, at der i branchebekendtgørelserne kan være krav om afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsen ud over ovennævnte afgørelser.

Supplerende krav om offentliggørelse af oplysninger om virksomheder og husdyrbrug med aktiviteter omfattet af IE-direktivet

Når afgørelser meddelt til virksomheder eller husdyrbrug, der har aktiviteter, der er omfattet af IE-direktivet, offentliggøres på DMA, skal du samtidig afgive og offentliggøre en række oplysninger i tilknytning hertil, jf. § 15, stk. 4 i miljøtilsynsbekendtgørelsen og § 56 i godkendelsesbekendtgørelsen. Oplysningerne indberetter Miljøstyrelsen efterfølgende til EU. Der er tale om følgende oplysninger: 

 • om der er udarbejdet en basistilstandsrapport (gælder ikke for husdyrbrug)
 • om der er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier, end dem der følger af BAT-konklusioner
 • om der er fastsat strengere emissionsgrænseværdier, end dem der følger af BAT-konklusioner (gælder ikke for husdyrbrug)
 • om der er meddelt dispensation for overholdelse af emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik.

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 15 - om afgivelse af oplysninger om afgørelser for husdyrbrug m.v. (Kapitel 4)

For husdyrbrug m.v. afgiver godkendelsesmyndigheden, efter hver godkendelse eller tilladelse meddelt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller revurdering efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, herunder efter hvilken bestemmelse husdyrgodkendelsen eller -tilladelsen er meddelt.

4) Dato for afgørelsen.

Stk. 2. Godkendelsesmyndigheden afgiver samtidig kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden skal endvidere til Miljøstyrelsen oplyse om brugerbetaling for godkendelse og tilladelse, efter enten hver godkendelse og tilladelse, eller årligt senest den 1. april for godkendelse og tilladelse for det forudgående kalenderår, fordelt på de grupper, som fremgår af bilag 3.

Stk. 4. For hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, oplyses desuden følgende:

1) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

2) Om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik.

Stk. 5. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

Senest opdateret d. 24-6-2021