- B1 "anledning til at håndhæve miljølovgivningen"

Vejledning til: score 1, 3 og 5 for virksomheder og husdyrbrug

Det er antallet af håndhævelser (indskærpelser, forbud og påbud), der er afgørende, når du skal vurdere, hvilken score du skal give en virksomhed eller husdyrbrug m.v.

Der er tale om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven. Du skal kun tælle de forhold med, som ligger inden for miljøtilsynsmyndighedens kompetenceområde, og som vedrører miljøtilsynet. Du kan læse mere om, hvad der vedrører miljøtilsynet i afsnittet om ”Hvad omfatter miljøtilsynet?”.

Henstillinger bliver ikke betragtet som en håndhævelse. De skal derfor ikke tælles med i det samlede antal håndhævelser.

Bemærk, at påbud meddelt efter § 41, jf. §§ 41 a eller 41 b i miljøbeskyttelsesloven (revurdering af miljøgodkendelse) ikke indgår i optællingen. Revurderingsafgørelser betragtes som ”miljøgodkendelser uden retsbeskyttelse”.

Antal af håndhævelser, der er givet på grund af en berettiget naboklage, tæller også med. En berettiget naboklage er en klage, hvor myndigheden ved tilsyn har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen.

Håndhævelser iht. jordforureningsloven

Håndhævelse af jordforureningsloven skal ikke indgå, jf. § 1, stk. 3. Du kan læse mere om dette i afsnittet "Forholdet til jordforureningsloven".

Håndhævelser iht. risikobekendtgørelsen

Håndhævelse af risikobekendtgørelsens regler indgår ikke, jf. § 1, stk. 4. Risikobekendtgørelsen varetager hensynet til sikkerhed for at forebygge større uheld på og omkring virksomheder, der opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer samt at begrænse følgerne for mennesker og miljø af et større uheld.

Når du fører tilsyn, jf. risikobekendtgørelsens § 21, med en virksomheds eller et husdyrbrugs overholdelse af reglerne i risikobekendtgørelsen, og tilsynet giver anledning til håndhævelse, skal du være særlig opmærksom. Hvis der er tale om håndhævelse af forhold, der også kontrolleres på miljøtilsynet, så skal den indgå i sammentællingen af håndhævelser. Det kan fx handle om opbevaring af kemikalier med risiko for lækage til omgivelserne.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 3

Bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 gælder ikke tilsyn efter lov om forurenet jord.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 1, stk. 4 

Bekendtgørelsen gælder ikke tilsyn efter bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Senest opdateret d. 24-6-2021