Løbende justering af tilsynsindsatsen

I løbet af året kan der være behov for at I justerer den planlagte tilsynsindsats, så I fx sikrer jer, at I når målene for jeres tilsynsaktivitet.

Dette kan fx være tilfældet hvis:

 • I har gennemført fysiske tilsyn på virksomheder eller husdyrbrug m.v., hvor der ikke er planlagt fysiske tilsyn, fx § 9-tilsynopstartstilsyn eller et basistilsyn med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der ikke indgik i grundlaget for årsplanlægningen (fx en nystartet virksomhed, som myndigheden ikke havde registreret som "aktiv" iht. § 18, stk. 1, nr. 4, da planlægningen fandt sted).

  Det kan betyde, at I kan fravælge at føre planlagte fysiske prioriterede tilsyn med en eller flere virksomheder og husdyrbrug m.v., og stadigvæk kan nå årsmålet for jeres tilsynsaktivitet. Her kan I fravælge de virksomheder og husdyrbrug m.v., der har den laveste miljørisikoscore, blandt de kategori 1b og 2 virksomheder og husdyrbrug m.v., I mangler at føre planlagte fysiske prioriteret tilsyn med.

  Særligt i forbindelse med nystartede virksomheder og husdyrbrug 

  Hvis tilsynsmyndigheden i løbet af året gennemfører basistilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v., der ikke indgik i grundlaget for årsplanlægningen (fx en nystartet virksomhed, som myndigheden ikke havde registreret som "aktiv" iht. § 18, stk. 1, nr. 4, da planlægningen fandt sted), vil det være muligt at fravælge at føre planlagte fysiske prioriterede tilsyn med en virksomheder eller et husdyrbrug m.v. jf. ovenstående.

  Det skal dog fremhæves, at du som tilsynsmyndighed i forbindelse med planlægningen af basistilsynet på en virksomhed eller husdyrbrug m.v., som ikke indgik i grundlaget for årsplanlægningen, skal vurdere behovet for, at virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold skal gennemgås i løbet af det pågældende år. Dette behov skal ses i forhold til det behov, der er for at føre fysisk prioriteret tilsyn med den virksomhed eller det husdyrbrug m.v., du påtænker at fravælge.
 • En eller flere af de virksomheder eller husdyrbrug m.v., I har planlagt at føre fysiske tilsyn med, ikke længere er i drift, og I som følge heraf ikke fører et tilsyn. For at opfylde årsmålet for jeres tilsynsindsats, skal I planlægge at føre fysiske  prioriterede tilsyn med andre virksomheder eller husdyrbrug m.v. med mindre, at I allerede opfylder årsmålet med det antal fysiske tilsyn, som I allerede har eller forventer at gennemføre.

  Her skal I vælge de virksomheder og husdyrbrug m.v., som har den højeste miljørisikoscore blandt dem, I ikke allerede har planlagt at føre fysiske prioritere tilsyn eller basistilsyn med.
 • Det samlede antal af virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, er ændret.

  Hvis det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. er steget, kan det betyde, at I skal føre tilsyn med flere virksomheder og husdyrbrug m.v., da årsmålet opgøres i forhold til antallet af virksomheder og husdyrbrug m.v. ved årets udgang. Her skal I vælge de virksomheder og husdyrbrug m.v., som har den højeste miljørisikoscore blandt dem, I ikke allerede har planlagt at føre fysiske prioritere tilsyn eller basistilsyn med.

  Er det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. faldetkan det betyde, at årsmålet for jeres tilsynsaktivitet vil være overholdt, selvom I fører tilsyn med færre virksomheder eller husdyrbrug m.v. end planlagt. Her kan I fravælge de virksomheder og husdyrbrug m.v., der har den laveste miljørisikoscore, blandt de kategori 1b og 2 virksomheder og husdyrbrug m.v. I har planlagt at føre fysiske prioriteret tilsyn med. 

Hvis I vælger at foretage justeringer af den planlagte tilsynsindsats, skal I altid sikre jer, at den justerede planlægning er i overensstemmelse med reglerne i §§ 5, 6 og 10.

Skulle I komme i den situation, hvor jeres tilsynsindsats overstiger årsmålet, er det ikke muligt at overføre de ekstra tilsyn til næste kalenderår.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 6

Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode, jf. dog § 5, stk. 3 og 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 10

Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Tilsyn på to eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 18 - om afgivelse af oplysninger og løbende opdatering af virksomhedsoplysninger (Kapitel 4)

Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden skal til Miljøstyrelsen afgive følgende oplysninger om de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, og løbende opdatere oplysningerne i stk. 1-3, hvis de bliver bekendt med, at oplysningerne er ændrede:

1) Angivelse af myndighed.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer.

3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. fordelt på de grupper, der fremgår af bilag 3, aktiviteter og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter for disse.

4) Om virksomheden er aktiv og ellers dato for, hvornår virksomheden blev inaktiv.

5) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

6) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler.

7) Om virksomheden eller husdyrbruget mv. er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

8) Resultatet af virksomhedens eller husdyrbrugets miljørisikoscoring af de enkelte miljørisikoparametre og den samlede miljørisikovurdering, jf. § 4, samt en eventuel ny tilsynsfrekvens, jf. § 5, stk. 2.

9) Om anlægget drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet med et eller flere anlæg, hvor de alle er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7.

10) Om virksomheden eller husdyrbruget m.v. har anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7 i denne bekendtgørelse, samt antallet heraf.

11) Om anlægget er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7 i denne bekendtgørelse.

12) Hvilke sæt BAT-konklusioner, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bilag 8, virksomheden er omfattet af.

13) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

14) Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald.

Stk. 2. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse dato for gældende godkendelse(r) efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41 b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. For hver virksomhed omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og for hvert husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, afgiver tilsynsmyndigheden desuden kopi af de(n) gældende godkendelse(r) og oplyser datoen herfor via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 4. Oplysningerne skal afgives med de begrænsninger for videregivelse, der følger af anden lovgivning.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

Senest opdateret d. 24-6-2021