Tilsynsfrekvenser og planlægning, kategori 2 virksomheder og husdyrbrug m.v.

I skal anvende miljørisikovurderingerne af virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kategori 2, når I planlægger jeres tilsynsaktivitet og fastlægger tilsynsfrekvensen for de enkelte virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, jf. § 5.

På baggrund miljørisikovurderingerne skal I således udarbejde en prioriteringsliste for:

  • kategori 2, virksomheder og husdyrbrug m.v.

Der skal altså udarbejdes en samlet liste for alle virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2.

Lav listen, så I placerer de virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer højest i miljørisikovurderingen øverst, og de der scorer lavest nederst på listen.

Hvis I anvender et fagsystem, vil systemet med stor sandsynlighed kunne generere listen.

Tilsynsfrekvens for kategori 2 virksomheder og husdyrbrug m.v.

Virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Dette fremgår af § 6.

Om en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. i kategori 2, skal have ét eller flere prioriterede tilsyn ud over basistilsynet i løbet af en 6-årig periode afhænger af:

  • virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. placering på prioriteringslisten. En virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der er placeret øverst på listen, skal have hyppigere tilsyn end basistilsyn, i form af prioriterede tilsyn, mens dem der er placeret nederst, vil kunne nøjes med basistilsyn
  • de årlige mål for jeres tilsynsaktivitet. Hvert år skal I som tilsynsmyndighed føre fysiske tilsyn med mindst 25 % af det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2. Dette fremgår af § 10.

Det er således ikke kun resultatet af miljørisikovurderingen af den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v., der afgør, hvor ofte en virksomhed eller husdyrbrug m.v. i kategori 2 skal have et planlagt tilsyn. Det afhænger også af resultatet af risikovurderingen af de andre virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, samt årsmålet for jeres tilsynsaktivitet. Husk, at der er tale om ét fælles samlet årsmål på 25 % for både virksomheder og husdyrbrug m.v. 

Vær desuden opmærksom på, at en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., som er omfattet af en eller flere tilsynskampagner inden for en 6-årig periode, kan få hyppigere planlagte tilsyn end en anden virksomhed eller husdyrbrug med højere miljørisikoscore. Det følger af, at de virksomheder og husdyrbrug m.v., I vælger ud til kampagnetilsyn, ikke nødvendigvis behøver at blive valgt ud fra prioriteringslisten med de højeste miljørisikoscore. Her gælder alene reglen om, at en tilsynskampagne og de tilsyn der gennemføres som led i kampagnen (kampagnetilsyn) er en afgrænset, målrettet og planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema.   

Planlægning af tilsynsaktiviteten, kategori 2 virksomheder og husdyrbrug m.v.

Det giver bedst mening, at I planlægger jeres tilsynsindsats for virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kategori 2, for en rullende periode på 6 år, svarende til minimumsfrekvensen, jf. § 6 (basistilsyn).

I kan som udgangspunkt ikke planlægge at gennemføre både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på den samme virksomhed eller husdyrbrug, da formålet med prioriterede tilsyn er en øget tilsynsfrekvens. Prioriterede tilsyn skal derfor gennemføres i kalenderår, hvor der ikke gennemføres basistilsyn.

I kan dog føre både prioriteret tilsyn og relaterede tilsyn i samme kalenderår, i de tilfælde, hvor et basistilsyn består af flere relaterede tilsyn, der strækker sig over flere kalenderår. Det prioriterede tilsyn føres med henblik på at opfylde tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v., og det relaterede tilsyn føres for opfyldelse af kravet om minimumsfrekvensen, jf. § 6 (basistilsyn).

Når I planlægger, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2 I skal føre tilsyn med i det kommende år, kan det beskrives i tre step:

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 6

Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode, jf. dog § 5, stk. 3 og 5.

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 10

Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Tilsyn på to eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

 

Senest opdateret d. 24-6-2021