Generelt om planlægning af tilsynsaktiviteten

Du og dine kollegaer skal planlægge, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. I skal føre tilsyn med i det kommende år for at kunne opfylde de årlige mål for jeres tilsynsaktivitet og tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug m.v., jf. §§ 5, 6 og 10.

Samtidig skal I planlægge for de kommende år, så I sikrer, at I kan efterleve tilsynsfrekvensen for de enkelte virksomheder og husdyrbrug m.v. For kategori 1 virksomheder og husdyrbrug m.v. giver det bedst mening at planlægge for en 3-årig periode og for kategori 2 for en 6-årig periode.

Tilsynsaktiviteten planlægges for henholdsvis kategori 1 og 2. Du kan læse mere om planlægning og årsmål for tilsynsaktiviteten i disse afsnit:

Før I går i gang med planlægningen, skal I sørge for, at jeres oplysninger for de enkelte virksomheder og husdyrbrug m.v. er opdaterede. Her skal I have særlig fokus på:

  • at I har overblik over alle gennemførte tilsyn
  • at I har overblik over, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn
  • at typen af alle virksomheder og husdyrbrug m.v. er relateret til de korrekte kategorier og grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3
  • at miljørisikovurderingen på den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug m.v. er opdateret

I afsnittet "Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v." kan du læse mere om stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssigt tilsyn.

Du skal være opmærksom på, at der er en række særlige bestemmelser:

Særligt for virksomheder omfattet af dambrugsbekendtgørelsen

Fysiske tilsyn med ferskvandsdambrug, der er omfattet af dambrugsbekendtgørelsen, indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. §10, stk. 2.

Særligt for virksomheder omfattet bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

To eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på én enkelt virksomhed eller husdyrbrug m.v. , jf. §10, stk. 3.

Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet kravet om regelmæssige tilsyn, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. §10, stk. 4.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 6

Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode, jf. dog § 5, stk. 3 og 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 10

Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Tilsyn på to eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 3

Bilag 3

Senest opdateret d. 24-6-2021