Generelt om fastlæggelse af tilsynsfrekvenser

Tilsynsfrekvensen angiver, hvor ofte en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. skal have et planlagt tilsyn i form af basistilsyn og prioriterede tilsyn (herunder kampagnetilsyn).Basistilsynene sikrer, at I opfylder minimumsfrekvensen, jf. § 6. De prioriterede tilsyn er yderligere tilsyn, som visse virksomheder eller husdyrbrug m.v. skal have, ud over et basistilsyn.

I miljøtilsynsbekendtgørelsen er virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, inddelt i kategori 1 og 2. Kategorien er afgørende for, hvilken minimumsfrekvens der gælder for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug m.v. Hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der er omfattet af henholdsvis kategori 1 og 2, kan du se i afsnittet ”Virksomheder, husdyrbrug m.v. er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn - Opdeling af virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategorier”. Bemærk at du skal være særlig opmærksom, hvis en virksomhed har flere aktiviteter.

I fastsætter tilsynsfrekvensen ud fra de kriterier, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 (miljørisikovurdering) og bilag 2 (tilsynsfrekvens). Dette fremgår af § 5.

Frekvensen fastsættes efter forskellige regler for henholdsvis kategori 1a, kategori 1b og kategori 2. Du kan læse mere om dette i disse afsnit:

Udgangspunkter for hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v., du skal fastlægge en tilsynsfrekvens for, er listen over virksomheder og husdyrbrug omfattet af regelmæssig tilsyn, som du har afgivet stamoplysninger for og fortaget en miljørisikovurdering af. 

Du skal være opmærksom på en række særlige bestemmelser:

Særligt for virksomheder omfattet af dambrugsbekendtgørelsen

Ferskvandsdambrug skal ikke tildeles en frekvens, det fremgår af § 5, stk 3. I dambrugsbekendtgørelsen er fastsæt en tilsynsfrekvens på hvert år for ferskvandsdambrug. 

Særligt for virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen

Virksomheder og husdyrbrug, som både er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn og tilsyn iht. risikobekendtgørelsen, skal også tildeles en tilsynsfrekvens, idet der er tale om godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug m.v. Frekvensen, der skal fastsættes iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen, har ingen relation til den frekvens, der skal fastsættes iht. § 21 i risikobekendtgørelsen. Der er tale om to forskellige tilsynsforpligtigelser.

Særligt for anlæg omfattet bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

For mellemstore fyringsanlæg er følgende særlige bestemmelser gældende:

  • hvis der er tale om flere anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som er drift- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal de betragtes som én virksomhed i forhold til fastsættelse af tilsynsfrekvenser, jf. § 5, stk. 4.
  • anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, betragtes som en samlet del af virksomheden eller husdyrbruget m.v. og følger virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. tilsynsfrekvens,  jf. § 5, stk. 5.
  • hvis en virksomhed, der er omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, har flere fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, er virksomheden frem til 1. januar 2030 omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 1b (frekvens 1-3 år), hvorefter disse fyringsanlæg samlet omfattes af tilsynsfrekvensen for kategori 2 (frekvens 1-6 år). Dette fremgår af § 5, stk. 6. Reglen gælder kun fyringsanlæg, som ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, jf. § 1, stk. 2, nr. 1-7. Reglen er indført, da det ville være administrativ uhensigtsmæssigt, hvis virksomhedens fyringsanlæg på 5-50 MW overgår fra tilsynsfrekvensen for kategori 1 (et basistilsyn i løbet af en treårig periode) til kategori 2 (et basistilsyn i løbet af en seksårig periode) i 2025, mens virksomhedens fyringsanlæg på 1-5 MW først overgår fra tilsynsfrekvensen for kategori 1 til kategori 2 i 2030.

Du kan se eksempler på miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens for mellemstore fyringsanlæg og kombinationer heraf her.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 5

Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug gælder tilsynsfrekvensen fastsat heri.

Stk. 4. Der skal fastsættes en samlet tilsynsfrekvens for anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, jf. dog stk. 6, idet de skal betragtes som en enkelt virksomhed.

Stk. 5. Anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, skal betragtes som en del af denne virksomhed eller husdyrbrug og følge den tilsynsfrekvens, som denne har.

Stk. 6. Hvor en virksomhed omfattet af listepunkt G201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed består af fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og hvor der både er fyringsanlæg på mere end 5 MW og fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, skal disse fyringsanlæg samlet først blive omfattet af tilsynsfrekvensen for kategori 2 fra den 1. januar 2030, jf. dog stk. 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 6

Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1 skal have et basistilsyn i løbet af en treårig periode, og virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2 skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode, jf. dog § 5, stk. 3 og 5.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 10

Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med.

Stk. 2. Fysiske tilsyn med dambrug omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug indgår ikke i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Stk. 3. Tilsyn på to eller flere anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, og som drifts- og lokaliseringsmæssigt er samlet, skal medregnes i de årlige tilsynsmål som tilsyn på en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Tilsyn på anlæg, som er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, jf. § 1, stk. 2, nr. 8, og som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed eller et husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-7, indgår ikke særskilt i opgørelsen af de årlige mål for tilsynsaktiviteten, jf. bilag 2.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 1

Bilag 1

 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 2

Bilag 2

Vil du vide mere?

Du kan se eksempler på miljørisikovurdering og tilsynsfrekvens for mellemstore fyringsanlæg og kombinationer heraf her.

Senest opdateret d. 24-6-2021