Hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. skal en miljøtilsynsplan dække over?

En miljøtilsynsplan skal dække over alle virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde.

Hvis planen udarbejdes af kommunen, skal planen omfatte alle de i § 1, stk. 2, nævnte virksomheder og husdyrbrug m.v., som er under kommunens tilsynskompetence.

Miljøstyrelsen udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter alle de i § 1, stk. 2, nævnte virksomheder i kommunen, hvor miljøtilsynskompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen.

Det betyder, at virksomheder, der er s-mærkede i bilagene til godkendelsesbekendtgørelsen, vil være omfattet af Miljøstyrelsens miljøtilsynsplaner. Det samme gælder for virksomheder, hvor tilsynskompetencen er flyttet fra kommunen til det statslige niveau jf.miljøbeskyttelseslovens § 82.

 

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1

Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn

Senest opdateret d. 24-6-2021