Liste over virksomheder og husdyrbrug m.v.

Miljøtilsynsplanen skal omfatte de virksomheder og husdyrbrug m.v., der ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetence, dog med særlige forpligtigelser i forhold til IED-virksomheder og IED-husdyrbrug. 

Efter § 3, stk. 1, nr. 3, skal miljøtilsynsplanen indeholde en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, dvs.:

  1. De virksomheder på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen som din myndighed har tilsynskompetencen over for
  2. De husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som din myndighed har tilsynskompetencen over for. Bemærk, at husdyrbrug, godkendt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, tidligere listepunkt 6.6, skal fremgå af fortegnelsen, da der er tale om husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger grænsen efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Fortegnselsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens og husdyrbrugets:

  1. Navn
  2. Adresse
  3. CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer. Det betyder, at hvis virksomheden er registreret i CVR med et P-nummer, skal dette P-nummer afgives, og hvis husdyrbruget m.v. er registreret i CHR med et CHR-nummer, skal dette nummer afgives
  4. Gældende listepunkt(er) for de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Har virksomheden flere listepunkter på bilag 1, skal d

Faktaboks – P-nummer og CHR-nummer

P-nummer (produktionsenheds-nummer): Hvis en juridisk enhed har aktiviteter på flere adresser, har de underliggende produktionsenheder oftest hvert sit p-nummer.

P-nummeret findes i det Centrale Virksomhedsregister, CVR.

CHR er Miljø- og Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugRegister, hvor alle besætninger skal være registreret.

CHR-nummeret findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Det er tilstrækkelig for at opfylde IE-direktivets krav om fortegnelsen over virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet, at miljøtilsynsplanen henviser til en liste. Dette er betinget af, at listen er offentlig tilgængelig.