Offentliggørelse af miljøtilsynsplanen

En miljøtilsynsplan er omfattet af kravet om offentlig adgang til miljøoplysninger og skal derfor stilles til rådighed for offentligheden. Du skal som tilsynsmyndighed offentliggøre den endelige miljøtilsynsplan, jf. § 3, stk. 3 og 6, på Digital MiljøAdministration (DMA).

Du har endvidere pligt, jf. § 3, stk. 2, til at inddrage offentligheden, når du udarbejder en miljøtilsynsplan. Udkast til miljøtilsynsplanen skal offentliggøres på DMA med oplysning om, at alle har ret til at kommentere planen inden for 4 uger. Hvis du finder det relevant, kan du også sende planen i høring hos udvalgte parter, men det er ikke et krav.

Hvis Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed skal udkastet til miljøtilsynsplanen - samtidigt med at udkastet offentliggøres på DMA - sendes til alle kommunalbestyrelser med anmodning om eventuelle bemærkninger. Bekendtgørelsen fastsætter ikke en frist for høring af kommunerne, men en 4-ugers frist må antages at være tilstrækkelig.

Efter udløbet af høringsfristen udarbejder tilsynsmyndigheden den endelige miljøtilsynsplan. Myndigheden har ikke pligt til at foretage ændringer i planen på baggrund af de indkomne bemærkninger. Den endelige plan offentliggøres umiddelbart herefter på DMA med angivelse af myndighedens navn, og hvilken periode miljøtilsynsplanen gælder for.

Mindre ændringer/ajourføringer i miljøtilsynsplanen kan du stille digitalt til rådighed for offentligheden på DMA umiddelbart efter ændringen. Væsentlige ændringer i planen i den 4-årige periode kræver, at planen sendes i høring. Husk, at du skal offentliggøre den nyeste version af planen på DMA efter høringsfristens udløb.

I afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger – Miljøtilsynsplan og tilsynskampagner” kan du læse om, hvilke begrænsninger du skal være opmærksom på, når du afgiver og offentliggør oplysninger om miljøtilsynsplanen.

Vil du vide mere?

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)

 

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 3 - om miljøtilsynsplaner (Kapitel 2)

Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer og gældende listepunkt(er) for IED-aktivitet,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes, jf. § 9, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan og oplyser samtidig, at enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på fire uger. Hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser med anmodning om bemærkninger.

Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen til rådighed for offentligheden umiddelbart herefter.

Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år.

Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den fireårige periode finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles til rådighed for offentligheden umiddelbart efter ændringen eller opdateringen.

Stk. 6. Offentliggørelse, jf. stk. 2, 3 og 5, skal ske ved anvendelse af den digitale løsning og i det format, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed, med angivelse af myndighed og periode.

Senest opdateret d. 24-6-2021